Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG cập nhật

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGSỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG                                                                                                                                                                    Mã số thanh lý:………………                                                                                                Mã số tạm dừng: …………….Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;Căn
BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG cập nhật

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

                                                                                     

                                                                              Mã số thanh lý:………………

                                                                                                Mã số tạm dừng: …………….

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông số:………./……….ngày……/……/………

Căn cứ yêu cầu của………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày … tháng …năm….. tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng…………, chúng tôi gồm:

Bên A: (Phía Khách hàng):

Đại diện là:…………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

 

Bên B: (Phía Trung tâm Dịch vụ khách hàng…………):

Đại diện là:…………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

Cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng sử dụng dịch vụ…………………………………

Số máy:…………………. được ký kết ngày ……./……./………theo các điều khoản sau:

Điều I: Lý do thanh lý hợp đồng:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Điều II: Bên A chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ số cước phí của máy:………………………….

Mã số thanh toán……………….tính đến thời điểm tháo hủy theo hóa đơn do………………..cung cấp.

Bên B đã tạm thu cước số tiền là……………………………………………….

(Bằng chữ……………………………………………………………………………………….)

Đến ngày ….. tháng sau có hóa đơn thu cước chính thức mời Quý khách đến để thanh quyết toán số tiền …………………………. đã tạm thu của Quý khách tại: ……………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Điều III: Bên B có trách nhiệm ngừng cung cấp dịch vụ để không phát sinh cước.

Điều IV: Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận như trên.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password