Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 01/CT-UBND 2023 phát động thi đua thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội Bến Tre cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Bến Tre, ngày 09 tháng 02 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Chỉ thị 01/CT-UBND 2023 phát động thi đua thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội Bến Tre cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/CT-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 02 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2023

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời là năm thứ hai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025. Quán triệt sâu sắc tinh thần “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển” và tiếp tục thực hiện phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh Bến Tre đã giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Năm 2023 là năm “bản lề” tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 và năm thứ ba tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022 và bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp” để phấn đấu, quyết tâm cao nhất thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre năm 2023.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cụm, khối thi đua, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội cấp tỉnh và các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) quyết liệt, đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 với tinh thần “Dân chủ – Kỷ cương – Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”.

2. Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đại dịch Covid-19 ”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chng lãng phí”; các phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, đặc biệt là Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025 và các phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị – xã hội….Lưu ý, các phong trào thi đua phải có tên gọi dễ nhớ; nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng để huy động được sự tham gia đông đảo, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác tinh giản biên chế gắn với sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức tốt công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2023 – 2028; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển văn hóa – xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, phát triển du lịch gắn với xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, xây dựng con người Bến Tre “phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc – tiến bộ”; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn đầu tư triển khai các công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển địa phương; hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công trong năm; chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và phát huy tốt không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, an toàn và thân thiện. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

5. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang của tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã đảm bảo yêu cầu, đạt chất lượng.

6. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải có chuyển biến sâu rộng cả về nhận thức và hành động; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre; hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là tổ chức chu đáo lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023).

7. Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng khi Luật Thi đua, Khen thưởng (mới) có hiệu lực thi hành. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu (Hàng năm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 70% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 25% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). Tích cực khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, xây dựng, bi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông, có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới tuyên truyền và nhân rộng theo Kế hoạch số 5460/KH-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025 và Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025” ban hành theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh và các đoàn thể phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023.

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cụ thể hóa để thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023./.


Nơi nhận:
– VP Chính phủ (b/c);
– Ban TĐ-KTTW (HN+TP b/c);
– TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các Ban Đảng tỉnh (phối hợp);
– UB MTTQ Việt Nam và các TCCTXH tỉnh (phối hợp);
– Các sở, ban ngành và các tổ chức hội cấp tỉnh (thực hiện);
– Các thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
– Các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh (thực hiện);
– UBND các huyện, thành phố (thực hiện);
– Doanh nghiệp NN, Cty CP;
– Chánh, c
ác Phó CVP UBND tỉnh;
– Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
– Các phòng, đơn vị trực thuộc VP UBND tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, QT.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password