Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 03/CT-UBND 2023 thực hiện pháp luật hoạt động khoa học công nghệ Ninh Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 07 tháng 02 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG
Chỉ thị 03/CT-UBND 2023 thực hiện pháp luật hoạt động khoa học công nghệ Ninh Thuận cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 02 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP CƠ SỞ, TRỌNG TÂM LÀ TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở (sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp… ) hết sức quan trọng, là tiêu chí tiên quyết để đánh giá trình độ khoa học và công nghệ của quốc gia. Tại nước ta, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở được quy định trong Luật khoa học và công nghệ năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, nhất là Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.

Ngoài các quy định do Trung ương ban hành như trên, tại Tỉnh ta còn có các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm của cấp cơ sở trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp nhà nước như: Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 47/2018/QĐ- UBND ngày 05/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở của tỉnh đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và sự phát triển của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng. Tuy nhiên, vẫn chưa phát huy được đầy đủ vai trò, còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức cần giải quyết, mà nguyên nhân là từ việc chưa thực hiện nghiêm, đảm bảo trách nhiệm, chất lượng những quy định và các định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về trách nhiệm, nhiệm vụ của cấp cơ sở trong công tác: Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tổ chức quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp huyện; việc đề xuất đặt hàng về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để giải quyết những tồn tại, khó khăn, những nhu cầu về phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương…

Trong thời gian tới, Tỉnh ta tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Thực hiện nghiêm trách nhiệm thông báo định hướng phát triển khoa học và công nghệ ưu tiên của ngành, địa phương mình và tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, dự án, đề án, đề tài) được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 8 Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể là:

“1. Định kỳ hoặc theo tính cấp thiết, các sở, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh thông báo định hướng phát triển khoa học và công nghệ ưu tiên của ngành, địa phương mình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo biểu mẫu BM-02-01-01 trong Phụ lục kèm theo Quy định này.

2. Các sở, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tự đề xuất những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, địa phương mình; căn cứ quy định tại các Khoản 1, 3 và 4 Điều 7 Quy định này để xem xét, lựa chọn xây dựng đề xuất đặt hàng.”

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề tồn tại, khó khăn của ngành, địa phương mình cần có sự tác động của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tháo gỡ nhưng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không kịp thời hoặc không xem xét các đề xuất của các tổ chức, cá nhân để đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm về việc “Tổ chức tiếp nhận và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do sở, ngành, địa phương mình đã đề xuất đặt hàng. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Khoa học và Công nghệ” theo quy định tại khoản 5 Điều 29, Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước.

Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các địa phương theo Luật khoa học và công nghệ; là nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận giao cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, đánh giá lại toàn bộ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn và hệ thống tổ chức, bộ máy thực hiện để thực hiện việc kiện toàn đáp ứng thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn các huyện, thành phố theo các quy định hiện hành của Nhà nước, bám sát Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Nội dung này cần được ưu tiên, tập trung thực hiện và hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2023 (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ). Giao qua Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong các trường hợp cần thiết.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nhân lực làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, tập trung ưu tiên cho công chức, viên chức làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị. Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp, định kỳ hằng năm hoặc theo tình hình, tiến độ thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ban TGTU, VPTU;
– Ban VHXH, HĐND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– VPUB: LĐ, KTTH;
– Lưu: VT. ĐN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password