Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 03/CT-UBND 2023 tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ Quảng Nam cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023 CHỈ THỊ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ, THỰC HIỆN KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA
Chỉ thị 03/CT-UBND 2023 tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ Quảng Nam cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ, THỰC HIỆN KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; để triển khai thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2026 và tăng cường hiệu quả công tác quản lý giết mổ, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong thời gian qua và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian đến; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã khẩn trương xây dựng trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch/Phương án triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung Quyết định số 3279/QĐ-UBND theo lộ trình; trong đó tập trung vào những nội dung chính:

a) Ban hành Kế hoạch/Phương án triển khai thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-UBND (chậm nhất đến cuối tháng 3/2023 phải ban hành), nội dung Kế hoạch/Phương án cần chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, giải pháp, kinh phí thực hiện nhằm đảm bảo các yêu cầu: (i) Thời gian thực hiện đối với từng hạng mục/nội dung, số lượng CSGM nhỏ lẻ được sắp xếp hoạt động, số lượng CSGM động vật tập trung dự kiến xây dựng theo lộ trình thực hiện, kinh phí thực hiện, đối tượng thực hiện, địa điểm thực hiện, phương tiện, dụng cụ, nhân lực, cơ quan/đơn vị/địa phương thực hiện; (ii) biện pháp quản lý các cơ sở giết mổ (CSGM) trái phép và các điểm buôn bán thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm làm thực phẩm bán trên thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; (iii) biện pháp quản lý những CSGM theo Kế hoạch/Phương án của UBND cấp huyện; (iv) chương trình kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm động vật giết mổ trên địa bàn…

b) Chỉ đạo, tổ chức tuyển dụng nhân viên Thú y làm kiểm soát giết mổ (KSGM) tham dự các khóa tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kiểm dịch, KSGM, ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật.

c) Phối hợp chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn, đặc biệt tại các chợ.

d) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác KSGM tại các CSGM động vật đã được cấp dấu KSGM đang hoạt động trên địa bàn; thường xuyên nhắc nhở các CSGM duy trì việc thực hiện các điều kiện về ATTP và chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

đ) Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP, tuân thủ các quy định giết mổ, sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

a) Tham mưu thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc của Chi cục để thanh tra, kiểm tra tình trạng buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ trâu, bò tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới của tỉnh. Xử lý/tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh để được chia sẻ các thông tin liên quan; phối hợp xử lý vi phạm khi cần thiết.

c) Tham mưu UBND tỉnh văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập, trong đó lưu ý mẫu dấu kiểm soát giết mổ đảm bảo thời gian hiệu lực sử dụng theo chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành cấp trên, nghiên cứu theo hướng ủy quyền UBND cấp huyện sử dụng dấu KSGM, trình UBND tỉnh chậm nhất cuối quý II/2023.

d) Tham mưu Sở đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 3279/QĐ- UBND; tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện hằng quý, đề xuất giải pháp thực hiện tùy theo tình hình thực tế.

3. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc Cục phối hợp với ngành Thú y tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí cho công tác quản lý giết mổ, quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật; phòng, chống các bệnh nguy hiểm từ động vật lây sang người qua con đường tiêu thụ thực phẩm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện. Nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– TTTU, HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành liên quan;
– Các thành viên BCĐ PCDB động vật tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
– Đài PT-TH, Báo Quảng Nam;
– CPVP;
– Lưu: VT, TH, KTN.
D:Dropboxminh tam bNam 2023Chi thi1 31 Chi_thi_tang_cuong_cong_tac_KSGM_kiem_tra_VSTY.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password