Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 06/CT-BGTVT 2023 tăng cường công tác quản lý các trường học viện thuộc Bộ Giao thông cập nhật 06/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG, HỌC VIỆN THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Thực hiện chủ trương
Chỉ thị 06/CT-BGTVT 2023 tăng cường công tác quản lý các trường học viện thuộc Bộ Giao thông cập nhật 05/2023

BỘ GIAO THÔNG
VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 25
tháng 5 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG, HỌC VIỆN THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI

Thực hiện chủ trương của Đảng
và quy định pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy
định của pháp luật về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian
qua Bộ Giao thông vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các
giải pháp và đã đạt được những kết quả tích cực: hệ thống các trường, học viện
thuộc Bộ đã từng bước được sắp xếp, tinh gọn; mô hình quản trị và phương thức
quản lý đã được đổi mới; chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên để đáp ứng
yêu cầu phát triển của ngành Giao thông vận tải và đất nước. Tuy nhiên, bên
cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đặc
biệt là công tác tuyển sinh, công tác cán bộ, liên kết đào tạo, quản lý sử dụng
tài sản…; chưa phát huy được vị thế, vai trò của các cơ sở giáo dục, đào tạo
đối với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Giao thông vận tải.

Để tăng cường công tác quản lý
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trường, học
viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải hiện nay và trong
thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

1. Các tổ chức tham mưu giúp
việc Bộ trưởng và Thanh tra Bộ: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động
nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các trường, học viện để tổ chức thực
hiện hoặc tham mưu, đề xuất để Bộ Giao thông vận tải thực hiện đầy đủ vai trò,
trách nhiệm của cơ quan chủ quản; quá trình tham mưu giải quyết công việc phải
đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho
các trường, học viện phát triển, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:

a) Vụ Tổ chức cán bộ

– Tiếp tục tham mưu, rà soát
kiện toàn hệ thống các trường, học viện đảm bảo phù hợp với định hướng phát
triển ngành Giao thông vận tải và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại
học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn
các trường, học viện thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công
tác đào tạo theo đúng chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và hướng dẫn của
cấp có thẩm quyền.

– Phối hợp với Viện Chiến lược
và Phát triển Giao thông vận tải xây dựng định hướng phát triển nhân lực ngành Giao
thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với định hướng
phát triển các lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục hàng
năm và giai đoạn của các trường, học viện.

b) Vụ Tài chính: Tham mưu chỉ
đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong công tác quản lý, sử dụng tài sản,
tài chính, đặc biệt là quản lý, sử dụng tài sản công, thu học phí… theo đúng
quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

c) Vụ Kế hoạch – Đầu tư: Tham
mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện về chủ trương đầu tư các dự án đầu
tư phát triển theo chức năng, nhiệm vụ.

d) Vụ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong các hoạt
động khoa học và công nghệ, môi trường; đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu
khoa học, chuyển giao tri thức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và
công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ theo quy định của pháp
luật.

đ) Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu
chỉ đạo, hướng dẫn các trường, học viện trong các hoạt động hợp tác, hội nhập
quốc tế về giáo dục đào tạo, đặc biệt là các chương trình hợp tác trao đổi học
sinh, sinh viên, giáo viên với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

e) Vụ Quản lý doanh nghiệp: Chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục để
chuyển các doanh nghiệp là công ty cổ phần có vốn góp nhà nước tại các trường
đại học do Bộ Giao thông vận tải đang làm đại diện chủ sở hữu về Tổng công ty
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý theo quy định.

g) Thanh tra Bộ: Chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật của các trường, học viện để kịp thời chấn chỉnh
và xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có).

2. Cục Đường bộ Việt Nam, Cục
Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

– Chỉ đạo các trường trực thuộc
thực hiện các nội dung quy định tại mục 3 Chỉ thị này.

– Thực hiện thẩm quyền, trách
nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý trường theo quy định của pháp luật.

3. Các trường, học viện trực
thuộc Bộ

– Tiếp tục rà soát, thực hiện
việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, hoạt động
hiệu lực hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; chú
trọng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo
tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo
quy định; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, đặc biệt
là đội ngũ giảng viên, giáo viên, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập,
cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

– Chủ động rà soát, ban hành hệ
thống văn bản nội bộ của trường, học viện theo thẩm quyền, đặc biệt là quy chế tổ
chức và hoạt động của nhà trường, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của cấp ủy, hội đồng trường, ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể khác
trong nhà trường và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức này theo quy định và
theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

– Rà soát, nâng cao năng lực,
chất lượng đào tạo các ngành, nghề cốt lõi, phục vụ ngành Giao thông vận tải;
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, phát triển các
chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Giao thông vận tải theo
định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20501 và các yêu cầu của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt lưu ý đào tạo nhân lực đường sắt đô
thị, đường sắt tốc độ cao2,
nhân lực kết cấu hạ tầng giao thông3

– Thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật về tuyển sinh, đào tạo, đặc biệt về công khai, minh bạch trong
các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ; tổ chức
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT
ngày 08/5/2023 về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng
cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường
bộ và các chỉ đạo của Bộ trong công tác đào tạo về lĩnh vực hàng hải, đường
thủy nội địa và các lĩnh khác.

– Tăng cường công tác khảo thí,
đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt trong công tác rà soát,
chuẩn bị và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục
và đào tạo; nghiên cứu lập và triển khai kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ
sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ngành, nghề
trọng điểm (nếu có) đã quá hạn, bị xuống cấp…

– Tổ chức thực hiện nghiêm các
quy định về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước theo đúng quy định
của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Phí và lệ phí, Luật Đầu tư công, Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục
nghề nghiệp, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, đặc biệt là sử dụng tài
sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết; công tác tổ chức bộ máy kế
toán hạch toán thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Viện Chiến lược và Phát
triển Giao thông vận tải

Chủ động, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan xây dựng định hướng phát triển nhân lực ngành Giao thông
vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với định hướng phát
triển các lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.

5. Người đại diện của Bộ Giao
thông vận tải tham gia Hội đồng trường trong các trường, học viện trực thuộc Bộ

– Nghiêm túc thực hiện đầy đủ
quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người đại diện quy định tại Quy chế quản
lý Người đại diện của Bộ Giao thông vận tải tham gia Hội đồng trường của
trường, học viện trực thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-BGTVT
ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

– Thường xuyên theo dõi, thu
thập thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của trường, học viện và kịp thời đề
xuất Bộ Giao thông vận tải việc quản lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định
của pháp luật cũng như thực tế của đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm
Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Thứ trưởng;
– Các Bộ: GD&ĐT; LĐTB&XH; Nội vụ;
– Lưu: VT, TCCB (Lgđt).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thắng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password