Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 10/CT-UBND 2022 phát động thi đua yêu nước thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội Cần Thơ cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Cần Thơ, ngày 13 tháng 12 năm 2022   CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH
Chỉ thị 10/CT-UBND 2022 phát động thi đua yêu nước thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội Cần Thơ cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 12 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2023, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Năm 2023, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết số 45/2022/QH ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 31-NQ/ĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố Cần Thơ trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (02/01/2004 – 02/01/2024) và kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố phải đối mặt không ít khó khăn thách thức; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị trong thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, nhất là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Trong đó tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do thành phố phát động như “Chuyển đổi số đến năm 2025”, “Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố”, “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” và các phong trào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh – quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội…; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân.

3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, đặc biệt là Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển thành phố, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phấn đấu là “thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long…”.

4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời đề ra các giải pháp, nội dung nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội thành phố”; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5% – 10%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 95 – 98 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 43.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 74%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,36% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,45%; công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” đạt từ 75% trở lên.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác tinh giản biên chế gắn với sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của thành phố; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

6. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2023) và tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn xã hội, quần chúng Nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và phát triển thành phố đạt mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

7. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động cụm, khối thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

8. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người dân có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố năm 2023 và kế hoạch 05 năm (2021 – 2025).

c) Giao Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) – Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chuyên đề của Trung ương và thành phố theo quy định; triển khai thực hiện các hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trong công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố)./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban TĐ-KT Trung ương;
– TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
– Thành viên UBND thành phố;
– Thành viên HĐ.TĐKT thành phố;
– Ủy ban MTTQ VN thành phố và các Đoàn thể;
– Cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc TW;
– VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
– Các sở, ban ngành thành phố;
– TT. HĐND và UBND quận, huyện;
– VP UBND thành phố (2ABCD, 3ABC);
– Các cơ quan Báo, Đài:
– Cổng TTĐT thành phố;
– Lưu: VT, HK

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tấn Hiển

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password