Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ NGOÀI TRẠI GIAM CHO PHẠM NHÂN TRẠI GIAM cập nhật

Mẫu 04-HĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------HỢP ĐỒNGSố: /20.../HĐGCHợp tác tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cho phạm nhân trại giam ....1..... giữa Trại giam ....1..... và Công ty....3.....Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Nghị quyết số
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ NGOÀI TRẠI GIAM CHO PHẠM NHÂN TRẠI GIAM cập nhật

Mẫu 04-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG

Số: /20…/HĐGC

Hợp tác tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cho phạm nhân trại giam ….1….. giữa Trại giam ….1….. và Công ty….3…..

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam;

Căn cứ Nghị định số …………/2023/NĐ-CP ngày / /2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam;

Căn cứ Quyết định số: ……………./QĐ-CQQLTHAHS ngày…./…./….. của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an về phê duyệt chủ trương hợp tác lao động, dạy nghề …………;

Căn cứ Quyết định số: ……………./QĐ-CQQLTHAHS ngày…./…./….. của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an về thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Căn cứ nhu cầu và năng lực hai bên.

Hôm nay, ngày ……. tháng ………. năm 20…, tại Trại giam …………………., các bên tham gia hợp đồng gồm:

BÊN A: TRẠI GIAM ………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………- Fax: ………………………..

– Tài khoản: ……………………..tại Kho bạc Nhà nước ………………………

– Đại diện là ông:……………………………… – Chức vụ: ………………………….

– Giấy ủy quyền số: ……………… ngày …. tháng …. năm……………… (nếu có).

BÊN B: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………- Fax: ………………………..

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

– Đại diện là ông (bà): …………………………………. – Chức vụ: ……………………………..

– CMND số: ………………Cấp ngày: …………….- Nơi cấp: ……………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………….Cấp ngày: ………………

– Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………….

– Giấy ủy quyền số: …………..ngày ….. tháng ….. năm………….. (nếu có).

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

– Bên A đồng ý ký hợp đồng hợp tác tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cho phạm nhân với bên A để gia công …………….(tên ngành nghề gia công) cho bên B tại ……………………….; số lượng phạm nhân tham gia lao động: ………………….phạm nhân.

– Đơn giá …………………, thời gian tổ chức lao động không quá 8 giờ/ngày (trong phạm vi từ …… giờ đến …… giờ hàng ngày). Lao động các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trừ thứ 7, chủ nhật, các ngày Lễ, Tết và những ngày nghỉ đột xuất theo yêu cầu của bên A. Nếu do yêu cầu công việc bên B cần làm vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết thì phải có kế hoạch báo trước cho bên A để bên A xem xét và bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân lao động thêm giờ, lao động ngày nghỉ, Lễ, Tết theo đúng quy định pháp luật.

– Trong trường hợp có thay đổi về quy cách, phẩm chất, đơn giá gia công thì hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bổ sung cụ thể bằng phụ lục hợp đồng.

Điều 2. Nguyên vật liệu chính và phụ

Bên B có trách nhiệm cung ứng nguyên liệu đúng quy cách trên và các vật dụng phục vụ công tác gia công hàng hóa đủ 12 tháng trong năm.

…………………………………Cử nhân viên kỹ thuật để hướng dẫn quy trình gia công, quản lý nguyên vật liệu và sản phẩm.

Bên A phải sử dụng đúng loại nguyên vật liệu đã được giao vào sản xuất sản phẩm, không để hao hụt, mất nguyên vật liệu, sản phẩm của bên B, cuối ngày bàn giao lại nguyên vật liệu còn dư và sản phẩm cho nhân viên của bên B quản lý, bảo quản.

Điều 3. Thời gian sản xuất và giao sản phẩm

Tổ chức cho phạm nhân gia công hàng ngày theo hướng dẫn kỹ thuật của bên B, cuối ngày bàn giao lại nguyên vật liệu còn dư và sản phẩm cho nhân viên bên B quản lý.

…………………………………

Điều 4. Các biện pháp đảm bảo hợp đồng (trách nhiệm của bên A, bên B)

* Trách nhiệm của bên A:

– Tuyển chọn nhân lực theo số lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

– Tổ chức và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức công tác gia công hàng hóa.

– Quản lý thiết bị máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm của bên B trong quá trình gia công, không để hao hụt, mất nguyên vật liệu, thành phẩm của bên B.

…………………………………

* Trách nhiệm của bên B:

– Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, vật chất đảm bảo ………………….

– Thanh toán tiền công gia công hàng hóa đúng theo thời gian quy định. Nếu bên B không thanh toán tiền gia công hàng hóa đúng theo thời gian quy định thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng.

– Chuẩn bị máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác ……………………

– Cử nhân viên kỹ thuật để hướng dẫn quy trình, quản lý nguyên vật liệu và thành phẩm.

– Thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động, cung cấp đầy đủ các loại phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động, chủ động loại trừ các nguy cơ mất an toàn lao động. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện quy phạm kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động đối với phạm nhân tham gia lao động. Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, chịu trách nhiệm về các tai nạn lao động do thiếu sót của bên B. Thu gom và xử lý chất thải, rác thải theo quy định của pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường lao động.

– Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho bên A gia công hàng hóa trong tháng không dưới …….ngày. Nếu không có nguyên liệu để công tác gia công hàng hóa dưới 30 ngày thì bên B phải báo cho bên A biết trước 05 ngày bằng văn bản và trên 30 ngày thì phải báo cáo cho bên A biết trước 15 ngày bằng văn bản ………………

Điều 5. Thanh toán

– Hai bên thống nhất ………………..

– Sau khi có kết quả đối chiếu bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên A theo đơn giá được thỏa thuận trong hợp đồng trước ngày 15 của tháng ……………Nếu quá ……. tháng không thanh toán thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng.

– Chứng từ thanh toán bao gồm: đối chiếu công nợ, đối chiếu sản phẩm, đối chiếu nguyên vật liệu, phụ kiện được hai bên ký xác nhận.

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Nếu bên A ………………………….

Nếu bên B ………………………….

Điều 7. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên chủ động báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi, thống nhất bổ sung bằng văn bản cụ thể.

Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến Tòa án nhân dân ………… để giải quyết tranh chấp.

Các chi phí kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế hai bên sẽ bàn bạc, trao đổi thống nhất để điều chỉnh giá nhân công cho phù hợp.

Trong trường hợp bất khả kháng để đảm bảo an ninh, an toàn trại giam mà hai bên không thể hợp tác tổ chức sản xuất được thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo bằng văn bản cho bên B.

Trong trường hợp Hợp đồng còn hiệu lực mà hai bên từ bỏ các quyền lợi và trách nhiệm đã ký kết trong hợp đồng thì các bên cùng bàn bạc thống nhất để thanh lý, chấm dứt hợp đồng.

Trong trường hợp Hợp đồng hết hiệu lực mà hai bên không có thỏa thuận về nhu cầu tiếp tục hợp đồng nữa thì mặc nhiên Hợp đồng được thanh lý, chấm dứt.

Sau khi thanh lý, chấm dứt hợp đồng, bên B có trách nhiệm thanh toán hết các khoản còn nợ bên A, bên A có trách nhiệm tạo điều kiện cho bên B …………..

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày: ………/………./………..đến ngày ………/………./………..

Hợp đồng này gồm ………(………….) trang được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

Ghi chú:

1 Tên đơn vị TG thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

2 Địa danh, địa điểm Đơn vị đóng quân.

3 Tên của tổ chức.

4 Địa điểm nhà máy lao động, sản xuất của tổ chức.

5 Ngành nghề hợp tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề của tổ chức.

 

(Mẫu Hợp đồng này được ban hành kèm theo Nghị định 09/2023/NĐ-CP)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password