Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG cập nhật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc-----------o0o-------------HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG Hôm nay, ngày ….tháng…..năm 20.....tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………………Chúng tôi gồm có:ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG            Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...……CMTND số……………………Do...………...Cấp ngày…..tháng.….năm…….….Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………Điện thoại:………………………………………………………………………….Sau đây gọi tắt là bên AĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNGÔng (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...…….CMTND
HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

 

Hôm nay, ngày ….tháng…..năm 20…..tại địa điểm:………………………………

………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG           

Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………………

CMTND số……………………Do……………Cấp ngày…..tháng.….năm…….….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………….

Sau đây gọi tắt là bên A

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm…………………….

CMTND số……………………Do…………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………….………………………………..

………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là bên B

Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản sau:

Điều 1: Lý do hứa thưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Điều kiện trả thưởng và hình thức trả thưởng

Điều kiện trả thưởng

Bên A sẽ trả thưởng cho Bên B cùng ngày Bên A ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Hình thức trả thưởng

Trả thưởng bằng tiền mặt, 

Số tiền trả thưởng là: …% giá trị hợp đồng đối tác do Bên B tìm kiếm ký kết với Bên A

Điều 3: Cam kết của các bên

Cam kết của Bên A

Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Trả thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền như đã thỏa thuận

Cam kết của Bên B: Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Điều 4: Ký kết

Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào hợp đồng – được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG

      (Ký và ghi rõ họ tên)

           ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password