Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC 2023 thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ngành kiểm sát cập nhật 03/2023

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn cứ
Hướng dẫn 11/HD-VKSTC 2023 thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ngành kiểm sát cập nhật 01/2023

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 áp dụng thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân và các quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của VKSND tối cao (Quyết định số 128/QĐ-VKSTC ngày 22/12/2022; Quyết định số 134/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022; Quyết định số 135/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022); Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 03/01/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ủy quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Đồng thời thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Để việc thực hiện dự toán năm 2023 theo đúng các quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung như sau:

A- QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

I. Kinh phí chi đầu tư phát triển

1. Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương

Ngày 30/12/2022, VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-VKSTC về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 với tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

(1) Vốn cấp thực hiện các dự án đầu tư và vốn các dự án chuẩn bị đầu tư.

(2) Bố trí lại từ nguồn thu xử lý, sắp xếp nhà đất (ghi thu ghi chi Dự án xây dựng trụ sở VKSND tối cao).

2. Triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ đầu tư có dự án đầu tư triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công năm 2023, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Viện trưởng VKSND tối cao trong đó tập trung một số nội dung sau:

(1) Xác định việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về quản lý và cam kết giải ngân vốn đầu tư được giao theo đúng quy định; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phải gắn với việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và đầy đủ các hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định.

(2) Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

(3) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định (báo cáo tháng, quý, 06 tháng, 12 tháng và 01 năm).

II. Chi thường xuyên

1. Đối với kinh phí chi quản lý hành chính

1.1. Thực hiện quỹ tiền lương năm 2023

– Bảo đảm Quỹ tiền lương của biên chế được giao tại Quyết định số 199/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2021, Quyết định số 138/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2021, Quyết định số 07/QĐ-VKSTC ngày 15/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều chỉnh biên chế, theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng cho cả năm 2023.

– Bảo đảm quỹ tiền lương năm 2023 đối với hợp đồng lao động là lái xe ô tô chuyên dùng cấp huyện và hợp đồng lao động của Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (theo số người có mặt tại thời điểm tháng 12/2022). Đối với hợp đồng lao động còn lại, đơn vị sử dụng trong định mức chi thường xuyên được giao để bảo đảm tiền lương.

1.2. Kinh phí chi thường xuyên theo định mức

– Chi tiền lương, tiền công lao động và chi thường xuyên cho hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ đưa vào định mức chi thường xuyên (trừ đối tượng hợp đồng lao động lái xe ô tô chuyên dùng cấp huyện do chưa bảo đảm đủ xe ô tô cho các đơn vị và hợp đồng lao động của Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh). Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với các đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động của đơn vị:

+ Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi công tác phí, hội nghị, tổng kết theo chế độ quy định.

+ Chi khen thưởng theo chế độ: Chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; chi in ấn, làm hiện vật khen thưởng; chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể; chi tổ chức, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, ph biến nhân đin hình tiên tiến; chi thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

+ Chi phúc lợi tập thể, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể (công tác Đảng, hoạt động Hội cựu chiến binh, hoạt động dân quân tự vệ, hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ…) bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách.

– Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên: Trực nghiệp vụ; trực ban hình sự của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; chi bồi dưỡng tiếp công dân; chi hỗ trợ hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi; chi hoạt động điều tra tội phạm; chi án lớn, án điểm, xét xử lưu động; chi bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp và các hoạt động nghiệp vụ khác; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; chi hoạt động kiểm tra, giám sát…

– Chi sửa chữa thường xuyên trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác chuyên môn; chi đo đạc các cơ sở nhà, đất và chi phí làm thủ tục, hồ sơ pháp lý xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chi mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc của công chức theo quy định; chi quản lý vận hành trụ sở.

– Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Kinh phí chi thường xuyên ngoài định mức

– Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng được giao và ủy quyền cho Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân bổ, điều chỉnh giữa các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc nhưng không làm thay đổi tổng mức kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng đã được giao.

– Kinh phí chi hỗ trợ công tác kiểm sát trại giam, trại tạm giam, VKSND tỉnh căn cứ nguồn kinh phí được cấp để chi cho công tác kiểm sát đối với những trại giam, trại tạm giam kể các các trại đã được VKSND tối cao phân cấp, ủy quyền quản lý.

– Kinh phí chi hoạt động đặc thù được giao và ủy quyn cho Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân bổ, điều chỉnh giữa các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc nhưng không làm thay đổi tổng mức kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng đã được giao. Là khoản bổ sung chi thường xuyên cho các hoạt động đặc thù như: Chi công tác phí, xăng xe; chi văn phòng phẩm; chi tập huấn thực hiện luật mới; chi thuê phiên dịch, dịch thuật…. Riêng hoạt động điều tra tội phạm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 1018/2020/TT-BTC ngày 18/9/2020 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động điều tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

– Kinh phí chi giám định tư pháp và khám chữa bệnh bắt buộc: Trong năm các đơn vị có phát sinh nhu cầu chi giám định tư pháp và khám chữa bệnh bắt buộc thì lập dự toán, gửi kèm hồ sơ báo cáo VKSND tối cao để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kinh phí.

– Kinh phí bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự: Năm 2023 ngành Kiểm sát được cấp đã phân bổ về Văn phòng VKSND tối cao, trong năm khi có phát sinh chi bồi thường thiệt hại, đơn vị căn cứ quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường (ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-VKSTC ngày 29/6/2018 của VKSND tối cao) để lập dự toán gửi Vụ 7 thẩm định, trên cơ sở kết quả thẩm định Cục Kế hoạch – Tài chính trình Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí tạm ứng bồi thường và kinh phí bồi thường thiệt hại theo quy định.

– Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

1.4. Kinh phí bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc

Việc sửa chữa, bảo trì trụ sở phải thực hiện trong phạm vi dự toán kinh phí được giao, đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các đơn vị không được tự ý điều chỉnh danh mục và dự toán đã được phê duyệt, không tự điều chuyển kinh phí bảo trì, sửa chữa từ trụ sở này sang trụ sở khác hoặc chi nội dung khác. Trường hợp có sự thay đổi, đơn vị báo cáo VKSND tối cao cho ý kiến trước khi thực hiện.

1.5. Về mua báo, tạp chí cấp phát cho toàn ngành

Năm 2023, VKSND tối cao tiếp tục phân bổ kinh phí về Văn phòng VKSND tối cao để thực hiện mua báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí kiểm sát để cấp phát cho các đơn vị trong toàn Ngành nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong Ngành.

Số lượng báo, tạp chí phân bổ cho các đơn vị căn cứ quyết định của Lãnh đạo VKSND tối cao, do Văn phòng VKSND tối cao phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí kiểm sát thực hiện cấp phát. Ngoài ra, các đơn vị có nhu cầu mua thêm thì sử dụng kinh phí trong định mức chi thường xuyên được giao để thực hiện.

1.6. Việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và may sm trang phục Ngành

– Đối với mua sắm tài sản theo Đề án giai đoạn 2021-2025 được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt và may sắm trang phục theo niên hạn năm 2023, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của VKSND tối cao.

– Đối với các loại máy móc thiết bị thông thường theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (máy vi tính để bàn, máy photocopy thông thường…), không được cấp kinh phí riêng theo Đề án, VKSND tối cao đã sử dụng một phần kinh phí chi thường xuyên năm 2023 để hỗ trợ mua sắm thay thế. VKSND cấp tỉnh, các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc VKSND tối cao căn cứ dự toán được giao và quy định về phân cấp ủy quyền của Ngành để tổ chức thực hiện mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức; trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm bảo đảm theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, của Ngành. Ngoài khoản kinh phí cấp hỗ trợ, các đơn vị có thể cân đối trong định mức chi thường xuyên được giao để bổ sung cho nhiệm vụ mua sắm.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Thủ trưởng các đơn vị dự toán căn cứ kế hoạch đào tạo của VKSND tối cao, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của đơn vị mình và đơn vị trực thuộc, dự toán kinh phí được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) để chi đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (theo khoản 2, Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BTC).

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với 04 đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, thực hiện thu, chi tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên quan.

– Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên năm 2023 của các đơn vị được giao vào phần dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ. Sau khi được Bộ Tài chính thẩm định và VKSND tối cao quyết định giao tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 sẽ điều chỉnh dự toán chi thưng xuyên giao tự chủ.

– Đối với kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên theo quyết định của VKSND tối cao, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

4. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương trợ cấp năm 2023

– Phân bổ về Văn phòng VKSND tối cao số kinh phí phí tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 của toàn Ngành để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

– Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, phạm vi trích số thu như sau: Sthu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác sử dụng tối thiểu 40% schênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định).

5. Thực hiện điều chỉnh dự toán

Các đơn vị dự toán cấp II được thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các đơn vị dự toán trực thuộc theo Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 03/01/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ủy quyền phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cụ thể:

– Điều chỉnh định mức chi thường xuyên giữa các đơn vị dự toán trực thuộc theo tỷ lệ không quá ± 10% định mức để phù hợp với khối lượng công việc, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị.

– Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên hỗ trợ duy trì hoạt động xe chuyên dùng giữa các đơn vị VKSND cấp huyện trực thuộc, phù hợp với khối lượng công việc, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị.

– Điều chỉnh dự toán đối với phần kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ giữa các đơn vị dự toán cp III trực thuộc khi thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, điều chuyển biên chế, tinh giản biên chế, biên chế giảm và khi cán bộ nghỉ hưu để đảm bảo chi lương, chi thường xuyên cho các đơn vị theo quy định của pháp luật và của Ngành.

– Điều chỉnh dự toán kinh phí chi hoạt động đặc thù; kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng giữa các đơn vị dự toán cp III trực thuộc nhưng không làm thay đổi tổng mức kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng đã được VKSND tối cao giao.

– Thời gian thực hiện điều chỉnh dự toán: Việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2023 phải hoàn thành trước ngày 15/11/2023 (bao gồm cả việc điều chỉnh qua hệ thống Tabmis). Do đó, đơn vị nào có thực hiện điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị trực thuộc hoặc đề nghị VKSND tối cao điều chỉnh dự toán phải đặc biệt lưu ý, hoàn thành trước thời hạn quy định tại Công văn hướng dẫn của VKSND tối cao vào cuối Quý III/2023.

B- CÔNG KHAI NGÂN SÁCH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Thực hiện công khai ngân sách

– Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ; thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Mục 2 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

– Hình thức công khai: Việc công khai ngân sách, tài sản được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức theo quy định tại Điều 15 của Luật Ngân sách, đối với các đơn vị đã có Trang/Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

– Nội dung công khai: Thực hiện theo quy định.

– Các đơn vị dự toán cấp II, cấp III trực thuộc VKSND tối cao gửi Báo cáo tổng hợp tình hình công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng

– Thực hiện siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Ngành. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; quản lý các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ bản mua sm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định.

– Thủ trưởng các đơn vị dự toán tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành. Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế

Thủ trưởng các đơn vị rà soát sửa đổi các quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của đơn vị …) cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, của Ngành và hoạt động của đơn vị; ban hành văn bản và chủ trì việc thực hiện các biện pháp nhằm triệt để tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, chống lãng phí; phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể tại cơ quan phát động cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình của VKSND tối cao hằng năm và báo cáo kết quả thực hiện về VKSND tối cao theo quy định.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. VKSND tối cao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đối với các đơn vị dự toán trong Ngành.

2. Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao có trách nhiệm thực hiện dự toán năm 2023 theo đúng các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn đơn vị dự toán cấp dưới thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị ngân sách cấp dưới.

3. Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về VKSND tối cao (Cục Kế hoạch – Tài chính) để được giải đáp./.


Nơi nhận:
– Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
– Các đồng chí Phó Viện trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đ
ơn vị dự toán trực thuộc VKSNDTC
(để thực hiện);
– Trang tin điện tử VKSND tối cao;
– Lưu: VP, Cục 3 (Vth, LĐC, các phòng,

P.KHNS). B-110b.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Nguyễn Văn Hà

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password