Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 01/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND Gia Lai cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/KH-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2023   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2022/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA
Kế hoạch 01/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND Gia Lai cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/KH-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2022/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH NHÀ Ở TỐI THIỂU ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CHỖ Ở HỢP PHÁP DO THUÊ, MƯỢN, Ở NHỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về sự cần thiết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú.

3. Việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, thường xuyên, có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND, nhất là quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; đảm bảo cho Nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định.

2. Hướng dẫn, thực hiện việc xác nhận diện tích nhà ở trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích, qua đó bảo đảm điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú là 08 m2 sàn/người.

3. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân biết, thực hiện.

2. Công an tỉnh

– Tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là Công an xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo niêm yết công khai quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại nơi tiếp công dân của Công an xã, phường, thị trấn. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND tại Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND để Nhân dân biết, thực hiện.

– Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất, tập hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

3. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong việc xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 và Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Công an (V01.C06);
– Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành;
– Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh UBND tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password