Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 03/KH-UBND 2023 trồng cây trồng rừng Xuân Quý Mão Nam Định cập nhật 02/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-UBND Nam Định, ngày 05 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY, TRỒNG RỪNG VÀ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 Thực hiện Chỉ
Kế hoạch 03/KH-UBND 2023 trồng cây trồng rừng Xuân Quý Mão Nam Định cập nhật 01/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/KH-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRỒNG CÂY, TRỒNG RỪNG VÀ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Thực hiện Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Phát động phong trào trồng cây, trồng rừng theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” nhằm phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc và nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng.

– Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh số: 117/KH-UBND ngày 11/10/2021 về thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; 63/KH-UBND ngày 16/6/2021 về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

– Tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng môi trường; đảm bảo tiêu chí cây xanh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

– Tết trồng cây và phong trào trồng cây Xuân Quý Mão phải được phát động và ra quân đồng loạt ở tất cả các huyện, thành phố và gắn với Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh.

– Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

– Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện; khuyến khích, vận động, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán năm 2023 với khối lượng trên 1,1 triệu cây. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình những tổ chức cá nhân thực hiện tốt.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

a) Cấp tỉnh

– Lễ phát động Tết trồng cây của tỉnh tổ chức tại thành phố Nam Định.

– Địa điểm: Tổ chức tại nơi trang trọng và có ý nghĩa văn hóa, lịch sử.

– Thời gian dự kiến: 08h00’, ngày mùng 06 tháng Giêng năm Quý Mão (tức thứ 6, ngày 27/01/2023).

b) Cấp huyện

– UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây.

– Địa điểm: Tổ chức tại nơi trang trọng và có ý nghĩa văn hóa, lịch sử.

– Thời gian: Ngay sau Tết Nguyên đán, trong tiết Lập xuân.

2. Trồng cây phân tán

– Số lượng: UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023 với khối lượng trên 1,1 triệu cây các loại, cụ thể như sau:

TT

Huyện, thành phố

Số lượng (nghìn cây)

1

Hải Hậu

140

2

Nghĩa Hưng

135

3

Giao Thủy

130

4

Xuân Trường

130

5

Trực Ninh

115

6

Nam Trực

125

7

Vụ Bản

110

8

Ý Yên

100

9

Mỹ Lộc

110

10

Thành phố Nam Định

5

Tổng

1.100

– Địa điểm

+ Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung: Trồng ven đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng, nhà ở và các công trình công cộng khác,…

+ Khu vực nông thôn: Trồng trên đất vườn, hành lang giao thông, ven sông, kênh mương, đường ra đồng, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo, khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp, đất chưa sử dụng,…

– Loài cây trồng: Ưu tiên trồng cây bản địa, cây trồng đa mục đích, vừa có giá trị kinh tế vừa có tác dụng làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của địa phương như: Xà cừ, sấu, Sưa đỏ, Phượng vĩ, Nhãn, Vải, Ngọc lan, Bàng, Vú sữa, Lộc vừng,…

3. Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển

Diện tích rừng trồng mới: 19 ha; trồng bổ sung phục hồi rừng: 160 ha, trong đó:

– Tại huyện Nghĩa Hưng: Triển khai dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại Nam Định; năm 2023: Trồng mới 09 ha, trồng bổ sung phục hồi rừng 100 ha.

– Tại huyện Giao Thủy: Triển khai dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Hồng”; năm 2023: Trồng mới 10 ha, trồng bổ sung phục hồi rừng 60 ha.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Là đầu mối kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

– Phối hợp với UBND thành phố Nam Định tham mưu địa điểm trồng cây; chuẩn bị đúng chủng loại và đủ số lượng cây giống phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện có rừng xây dựng, thực hiện các Chương trình, Dự án trồng rừng, huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, các tổ chức phi chính phủ để tổ chức trồng, chăm sóc rừng.

2. UBND các huyện, thành phố

– UBND thành phố Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu địa điểm trồng cây và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của tỉnh.

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng cây, trồng rừng; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa để triển khai để trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

– Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại địa phương; giao chỉ tiêu đến các xã, thị trấn và chỉ đạo quyết liệt việc trồng cây phân tán năm 2023.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng cây, trồng rừng; báo cáo tiến độ và kết quả trồng cây hàng quý về Sở Nông nghiệp và PTNT.

– UBND các huyện có rừng chỉ đạo UBND các xã bố trí đủ quỹ đất trồng rừng theo kế hoạch của từng dự án (sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và tạo điều kiện triển khai các Chương trình, Dự án trồng rừng trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch và Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão; thông tin, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác trồng cây, trồng rừng.

4. Các Sở, ngành

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, học sinh tích cực tham gia thực hiện Tết trồng cây do UBND các huyện, thành phố phát động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; động viên, khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) theo quy định./.


Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
– UBND các huyện, thành phố;
– Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh, VPUBND tỉnh;
– Lưu: VP1, VP2, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password