Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 05/KH-UBND 2023 xây dựng nông thôn mới Phú Yên cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Kế hoạch 05/KH-UBND 2023 xây dựng nông thôn mới Phú Yên cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (sau đây gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng NTM trong năm 2023; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Kế hoạch này là căn cứ để các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023; phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn đthực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

– Duy trì và giữ vững 63 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (64 xã), đạt tỷ lệ 77% số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh.

– Duy trì và giữ vững 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (16 xã).

– Duy trì và giữ vững 06 Khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu có thêm 03 khu dân cư kiểu mẫu.

– Duy trì và giữ vng 09 vườn mẫu NTM, phấn đấu có thêm 07 vườn mẫu NTM.

II. NHIỆM VỤ

1. Về công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm, thi đua khen thưởng về xây dựng NTM:

– Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn bằng các hình thức trên báo, đài, tờ rơi, sổ tay, sách báo chuyên ngành, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; hội thi,…. đăng tải thông tin trên các website và website nongthonmoi.phuyen.gov.vn.

– Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “dân vận khéo”…

– Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng, quản lý điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng NTM các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đồng thời tổ chức học tập kinh nghiệm về xây dựng NTM trong và ngoài tỉnh.

2. Về thực hiện hiệu quả 11 nội dung thành phần của Chương trình:

– Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng.

– Gắn phát triển kinh tế du lịch với kinh tế phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch các sản phẩm truyền thống OCOP… Tập trung, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển khâu bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

– Tăng cường công tác xã hội hóa về dịch vụ thu gom, xử lý rác thải ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự ý thức thu gom, phân loại rác, xử lý rác thải tại nhà. Phát triển các mô hình thôn, xóm xanh-sạch-đẹp; khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cấp thôn trong cộng đồng dân cư.

– Giữ vững văn hóa truyền thống, những giá trị tốt đẹp ở vùng nông thôn; bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn; tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân trong công tác phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn.

3. Về triển khai thực hiện 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm:

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung thuộc 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm năm 2023, cụ thể:

– Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

– Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM.

– Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM hướng tới NTM thông minh.

– Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM.

– Kế hoạch thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ trong xây dựng NTM.

– Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

4. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG các cấp, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp tạo hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình từ tỉnh, huyện, đến xã, thôn.

5. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình: Các cơ chế đặc thù của tỉnh, Bộ tiêu chí xây dựng NTM; huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình,… theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững.

6. Về công tác kiểm tra, giám sát:

– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn, thm tra, thẩm định các xã, huyện phn đu đạt chuẩn NTM và tổ chức lễ công bố theo quy định; tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định các huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2023; kiểm tra giám sát tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình.

– Rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch để hoàn thiện và giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã, thôn, huyện đảm bảo thực chất, khách quan.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình các cấp đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và của động đồng dân cư trong quá trình xây dựng NTM.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước (Trung ương, địa phương) bố trí và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình theo quy định của Trung ương có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra.

– Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát; truyền thông và bồi dưỡng, đào tạo tập huấn, học tập kinh nghiệm về xây dựng NTM; thường xuyên truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Chủ trì, phối hợp các sở, ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các Chương trình chuyên đề trọng tâm trong xây dựng NTM năm 2023 được UBND tỉnh phân công; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở các địa phương về các nội dung thực hiện chương trình xây dựng NTM. Kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

– Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình theo các nhiệm vụ, mục tiêu được phân công của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp báo cáo định kỳ đánh giá tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất phương án phân bổ các nguồn vốn (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh) đảm bảo thực hiện Chương trình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng và giải ngân các vốn thực hiện Chương trình.

2. Công an tỉnh: Phối hợp các sở, ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ-Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua “Phú Yên chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025; thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh và cấp thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm bảo chặt chẽ, theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ các nguồn vốn (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh) đảm bảo thực hiện chương trình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng các vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.

5. Sở Tài chính: Căn cứ Phương án phân bổ được UBND tỉnh phê duyệt, cân đối tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn chi thường xuyên để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023.

6. Các Sở, ngành phụ trách tùng tiêu chí NTM:

– Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo giám sát việc thực hiện ở cấp huyện, xã, đảm bảo hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, phối hợp cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM về UBND tỉnh và cơ quan thường trực Chương trình (Sở Nông nghiệp và PTNT) định kỳ 6 tháng, cuối năm và đột xuất.

7. Các sở, ngành có nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và mục tiêu kế hoạch thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình của ngành.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, huyện NTM theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Đối với những địa phương có tiêu chí không giữ vững theo bộ tiêu chí mới: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; giao các phòng chuyên môn cấp huyện thẩm tra để có giải pháp thực hiện phù hợp.

– Chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, các xã NTM nâng cao và các khu dân cư/thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình đảm bảo mục tiêu kế hoạch.

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, thực hiện thường xuyên, liên tục, bn bỉ và gn với thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

– Tăng cường chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trên địa bàn. Phát huy nội lực, đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư để thực hiện đầu tư xây dựng NTM theo quy hoạch, kế hoạch.

– Các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh.

– Chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ động, đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, quan tâm các sản phẩm là đặc sản, đặc trưng của địa phương.

– Tăng cường vận động nhân dân chỉnh trang khu dân cư, vận động, hướng dẫn người dân tu sửa nhà cửa, công trình phụ, hàng rào… Tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khác, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường thôn, buôn; xây dựng hệ thống quản lý vệ sinh môi trường tại cơ sở, bảo đảm cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp-văn minh, an ninh quốc phòng đảm bảo nhằm hướng tới xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

– Định kỳ hàng quý (ngày 20 của tháng cuối quý), báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung Chương trình, trong đó, tập trung báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện các Bộ tiêu chí NTM và tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn của Chương trình.

9. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh:

– Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tăng cường công tác giám sát và phản biện trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật trong xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

– Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cạp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh)./.


Nơi nhận:
– VPĐP NTM Trung ương (b/c);
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– UBMTTQ t
nh và các đoàn thể;
– VP Điều phối NTM tỉnh;
– UBND c
ác huyện, TX,TP;
– CT và các PCT UBND tỉnh;
– CVP và các PCVP UBND tỉnh;
– Lưu VT, KT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Tấn Hổ

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password