Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 101/KH-UBND 2023 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cần Thơ cập nhật 06/2023

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/KH-UBND Cần Thơ, ngày 18 tháng 5 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 Thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26
Kế hoạch 101/KH-UBND 2023 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cần Thơ cập nhật 05/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 101/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 18
tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

TỔ
CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023

Thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt
nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07 tháng
4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) năm 2023, với các nội
dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
(gọi tắt là Kỳ thi).

b) Sử dụng kết quả của Kỳ thi để xét công nhận tốt
nghiệp THPT cho học sinh, học viên đã học xong chương trình lớp 12 theo đúng
Quy chế thi; đồng thời, đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu
giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục
thường xuyên cấp THPT.

c) Cung cấp kết quả của Kỳ thi để thí sinh có thể
đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo Quy chế tuyển sinh.

2. Yêu cầu

a) Phối hợp với cơ quan thông tin, báo chí thực hiện
tốt công tác tuyên truyền cho Kỳ thi.

b) Phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với
các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các lực
lượng xã hội khác trong việc tổ chức Kỳ thi.

c) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất,
kinh phí và hạ tầng kỹ thuật phục vụ Kỳ thi; đặc biệt, quan tâm trang bị các
thiết bị kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giám sát các hoạt
động coi thi, chấm thi trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, tăng cường tính
công khai, minh bạch tất cả các khâu của Kỳ thi; lựa chọn nhân sự có phẩm chất,
năng lực, trách nhiệm tham gia các khâu của quy trình tổ chức thi đúng theo Quy
chế thi.

d) Bố trí các điểm thi thuận lợi nhất cho thí sinh
đúng theo Quy chế thi; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, biện pháp an ninh, an toàn
trật tự, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh
khác, góp phần đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, người làm công tác thi trong suốt
Kỳ thi.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI

Thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế
thi tốt nghiệp THPT; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt
nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24
tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số
15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

1. Bài thi và hình thức thi

a) Bài thi

Tổ chức thi 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là:
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN)
gồm các môn thi thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học
Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các
môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục
thường xuyên cấp THPT.

b) Hình thức thi

– Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH: thi
theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm).

– Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận (gọi
chung là bài thi tự luận).

2. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/ Môn
thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm
bài

Giờ phát đề thi
cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm
bài

27/6/2023

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm
thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự
thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

28/6/2023

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2023

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

30/6/2023

SÁNG

Dự phòng

3. Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Kỳ thi

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Sở Giáo dục
và Đào tạo chủ trì, tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại thành phố Cần
Thơ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi
và các Ban của Hội đồng thi: Ban Thư ký; Ban In sao; Ban Vận chuyển và bàn giao
đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban
Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc
nghiệm.

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, các điều
kiện cơ sở vật chất, điều kiện đi lại của học sinh, học viên, các điều kiện đảm
bảo an ninh, an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức thi
trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT
năm 2023.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định của Quy chế thi và các văn
bản hướng dẫn về Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên các phương tiện thông
tin đại chúng, đến các đơn vị có thí sinh dự thi và các thí sinh tham gia Kỳ
thi.

c) Chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành đánh giá xếp
loại học sinh và tổ chức ôn tập theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ
đăng ký dự thi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân
quận, huyện chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi.

đ) Chủ trì thành lập, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; thành lập các đoàn thanh
tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và
xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức
thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ
thi; thành lập đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra cơ sở vật chất tại các Điểm thi,
đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

e) Tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận kết quả thi cho
thí sinh.

g) Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Bằng
tốt nghiệp THPT cho thí sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cấp Giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ
thông; công bố công khai phổ điểm các bài thi, môn thi thành phần, đối sánh điểm
thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học
tương ứng của năm học lớp 12 của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

h) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên
quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm kinh phí tổ chức Kỳ thi.

i) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan
và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng Quy chế
thi.

k) Báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố việc thực
hiện nhiệm vụ tổ chức thi, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

l) Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công
chức, viên chức, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có
thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi và các quy định của
pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi; lưu trữ hồ sơ của Kỳ
thi theo quy định.

2. Công an thành phố

a) Trao đổi thông tin liên quan công tác tổ chức Kỳ
thi nói chung và công tác đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi nói riêng, nhất là
các thông tin về nguy cơ gây mất an ninh, an toàn Kỳ thi.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát, kiểm
tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng yêu cầu công
tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra hoạt
động của Kỳ thi.

c) Xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phương
tiện, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn
giao thông, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, bài thi và các hoạt động của Kỳ
thi.

d) Tham gia đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra cơ sở vật
chất tại các điểm thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi và các văn
bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm
tra, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi
(lộ đề thi, mất đề thi, bài thi, tiêu cực, gian lận thi cử, tung tin thất thiệt
ảnh hưởng đến Kỳ thi), hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ
thi theo các quy định của Quy chế thi.

3. Thanh tra thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh
tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo đúng Quy chế thi và hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo tuyệt
đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế
thi.

4. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án đảm bảo
công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và sơ cấp cứu;
kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại
các địa điểm tổ chức Kỳ thi.

b) Chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư thiết bị
y tế, cơ số thuốc, nhân sự, phương tiện phù hợp để ứng phó kịp thời các tình huống
phát sinh và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong
Kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với
các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện.

c) Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các
biện pháp phòng tránh khi có dịch bệnh xảy ra theo quy định của ngành Y tế nhằm
đảm bảo an toàn cho các hoạt động của Kỳ thi.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, trình
Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí, đảm bảo tổ chức Kỳ thi theo quy định.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

a) Tăng cường công tác phối hợp giám sát, nắm bắt,
định hướng dư luận và phối hợp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh trong dư luận,
góp phần trong việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn thành phố đảm bảo nghiêm túc,
an toàn, đúng Quy chế thi.

b) Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông,
báo chí trên địa bàn thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi.

7. Đề nghị Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng
nhân dân thành phố

Giám sát công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn thành
phố theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố

Phối hợp, giám sát, phản biện và tuyên truyền hỗ trợ
Kỳ thi trên địa bàn thành phố.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
thành phố Cần Thơ

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp
thực hiện tuyên truyền và tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an
toàn cho Kỳ thi; triển khai các hoạt động tình nguyện, thành lập các đội hình
tiếp sức mùa thi như: hỗ trợ thí sinh đến điểm thi, tư vấn, hỗ trợ thí sinh và
gia đình thí sinh trong việc đi lại, ăn nghỉ khi có nhu cầu.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an
thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho Kỳ
thi theo Quy chế thi.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan
kiểm tra, đề xuất việc rà soát các vật liệu nổ, chất liệu gây nổ, gây cháy tại
các địa điểm phục vụ cho Kỳ thi.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp
thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống đài truyền
thanh cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đầy đủ, kịp thời,
chính xác về Kỳ thi, nhất là những điểm mới của công tác tổ chức thi để tạo sự
đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phối
hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thông tin sai
sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh trong quá trình
tham dự Kỳ thi.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, đường
truyền, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đăng ký dự thi, công bố kết quả
thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của
thí sinh.

12. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan
có liên quan hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp; kịp thời giải đáp các thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội
dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

b) Triển khai đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp
– giáo dục thường xuyên đầy đủ, kịp thời, chính xác về Kỳ thi theo Quy chế thi.

13. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công
an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình
vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo thuận tiện, an toàn; triển khai các biện pháp
đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, không để
xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc tổ chức Kỳ thi; xây dựng kế hoạch đảm
bảo các tuyến giao thông được thông suốt, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên
và thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định.

14. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và Công
ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các
cơ quan có liên quan đảm bảo cung cấp điện, nước đầy đủ, ổn định (24 giờ/ngày)
trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các tình huống
mất điện, nước đột xuất.

15. Bưu điện thành phố

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực
hiện chuyển phát nhanh các văn bản, tài liệu thông tin liên quan đến Kỳ thi, đảm
bảo kịp thời, an ninh, an toàn theo quy định.

16. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình
thành phố Cần Thơ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công
tác tuyên truyền về Quy chế thi, các quy định, hướng dẫn khác có liên quan đến
Kỳ thi, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, rõ ràng về mục đích, ý
nghĩa và những nội dung cơ bản, những điểm mới liên quan đến Kỳ thi; các diễn
biến trước, trong và sau Kỳ thi.

17. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra,
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết
và mọi điều kiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nơi có điểm thi, đảm bảo
việc tổ chức Kỳ thi tại địa phương theo quy định, đúng yêu cầu và hướng dẫn của
Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế
hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn để Kỳ
thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đúng Quy chế thi.

c) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, nơi
ăn, nghỉ cho thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi ở xa đến tại tất cả các điểm
thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc
thiểu số, gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa
và thí sinh cư trú tại những vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi;
không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị các đơn vị xây dựng
kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong
quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh
về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân
thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:
– Bộ GD&ĐT (để b/c);
– TT. TU, TT. HĐND TP (để b/c);
– CT, PCT UBND TP;
– UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
– Thành viên Ban Chỉ đạo;
– Các sở, ban, ngành TP;
– Báo Cần Thơ;
– Đài PT&THTP Cần Thơ;
– Công ty Điện lực TP Cần Thơ;
– Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ;
– Bưu điện TP;
– UBND quận, huyện;
– VP UBND TP (3C);
– Cổng TTĐT TP;
– Lưu: VT, ND

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thực Hiện

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password