Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 103/TANDTC-TCCB 2023 tổ chức thi nâng ngạch cán sự chuyên viên chuyên viên chính cập nhật 03/2023

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TANDTC-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2023 - Căn cứ Luật Tổ
Kế hoạch 103/TANDTC-TCCB 2023 tổ chức thi nâng ngạch cán sự chuyên viên chuyên viên chính cập nhật 02/2023

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 103/TANDTC-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2023

– Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyn, xét tuyn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyn công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảm bảo cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm trong Tòa án nhân dân các cấp.

2. Yêu cầu

Kỳ thi nâng ngạch công chức phải đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, đúng các quy định của pháp luật.

II- NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nguyên tắc tổ chức

– Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh (nếu có số dư) giữa các công chức trong cùng cấp Tòa án (Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao).

– Công chức có đủ các điều kiện được đăng ký dự thi nâng ngạch theo nguyên tc không hạn chế số lượng trên mi chỉ tiêu nâng ngạch.

2. Đối tượng dự thi

2.1. Nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự

Công chức được xếp ngạch nhân viên hoặc tương đương đang công tác trong các Tòa án nhân dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi.

2.2. Nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên

Công chức được xếp ngạch cán sự đang công tác trong các Tòa án nhân dân có đủ tiêu chun, điều kiện đăng ký dự thi.

2.3. Nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Công chức được xếp ngạch chuyên viên đang công tác trong các Tòa án nhân dân có đủ tiêu chun, điều kiện đăng ký dự thi.

III- TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

1. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên cán sự phải đáp ứng đủ các tiêu chun, điều kiện sau đây:

– Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

– Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phm chất chính trị, đạo đức tt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

– Hiện đang giữ ngạch nhân viên (Mã ngạch: 01.005) hoặc tương đương; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đđảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cán sự (Mã ngạch: 01.004);

– Đáp ứng yêu cầu về văn bng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch cán sự quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;

– Phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kthời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu 12 tháng, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch (ngày 01/04/2023).

2. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên phải đáp ứng đủ các tiêu chun, điều kiện sau đây:

– Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

– Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

– Hiện đang giữ ngạch cán sự (Mã ngạch: 01.004) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên (Mã ngạch: 01.003);

– Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;

– Phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thviệc), trong đó thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 12 tháng, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch là ngày 01/04/2023.

3. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

– Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

– Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

– Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (Mã ngạch: 01.003) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đđảm nhận vị trí việc làm tương ng với ngạch chuyên viên chính (Mã ngạch: 01.002);

– Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;

– Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kthời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 12 tháng; tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch là ngày 01/04/2023;

– Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chtrì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Nội dung, hình thức thi: Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, trong đó:

a) Thi trắc nghiệm: Môn kiến thức chung, môn ngoại ngvà môn tin học.

b) Thi viết: Môn chuyên môn nghiệp vụ.

2. Thời gian tổ chức kỳ thi: Dự kiến tháng 9/2023 (lịch thi sẽ do Hội đồng thi Tòa án nhân dân tối cao sắp xếp khi có chỉ tiêu được Bộ Nội vụ phê duyệt, sẽ có thông báo cụ thể sau).

3. Địa điểm thi: Tòa án nhân dân tối cao

4. Hồ đăng ký dự thi: Hồ sơ đăng ký dự kỳ thi nâng ngạch làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250x350x5mm). Hồ sơ gồm có:

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức;

– Bản nhận xét, đánh giá của người đng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng công chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ, đề án, đề tài… theo yêu cầu của ngạch dự thi.

V. XÁC ĐỊNH TRÚNG TUYỂN, THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH

1. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi, trừ trường hp miễn thi;

– Có kết quả điểm bài thi môn chuyên môn nghiệp vụ đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch được giao;

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn chuyên môn nghiệp vụ bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì Hội đồng thi lập danh sách báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyn ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng.

– Không bảo lưu kết quả cho kỳ thi nâng ngạch lần sau.

2. Thông báo kết quả và phúc khảo bài thi

– Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị Hội đồng thi nâng ngạch phúc khảo kết quả bài thi.

– Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả phúc khảo bài thi, Hội đồng thi báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về kết quả kỳ thi, kết quả phúc khảo và danh sách công chức trúng tuyn kỳ thi nâng ngạch.

3. Công nhận kết quả

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyn bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

VI. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh và nguồn phí do ngân sách nhà nước cấp cho Tòa án nhân dân tối cao năm 2023.

2. Hội đồng thi nâng ngạch và Ban giám sát kỳ thi

2.1. Hội đồng thi nâng ngạch công chức và Ban Giám sát kỳ thi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2.2. Hội đồng thi có trách nhiệm giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện công tác thi theo đúng Kế hoạch này và các quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả trúng tuyển và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định phê duyệt. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức.

Hội đồng thi được thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng và trưng dụng công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao đphục vụ công tác thi nâng ngạch.

2.3. Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo quy định, Ban giám sát có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả giám sát với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

3.1. Vụ Tổ chức-Cán bộ

– Xác định nhu cầu, chỉ tiêu (số lượng) từng ngạch công chức (cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính) cần bổ sung năm 2023;

– Xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2023 trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ phê duyệt;

– Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch;

– Thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt;

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao xây dựng dự toán kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Cục Kế hoạch – Tài chính

– Thm tra dự toán kinh phí phục vụ thi nâng ngạch và hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định.

– Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bố trí kinh phí để tổ chức kỳ thi nâng ngạch; hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3.3. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

– Phối hợp với Vụ Tổ chức-Cán bộ xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức thu lệ phí và thanh quyết toán kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2023.

– Đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi đối với các nội dung công việc được thực hiện tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

3.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

Căn cứ Công văn tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao, lập danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị dự thi nâng ngạch gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Vụ Tổ chức-Cán bộ để được giải đáp./.


Nơi nhận:
– Chánh án TANDTC (để báo cáo);
– Thủ trưởng các đơn vị TANDTC (để thực hiện);
– Chánh án TANDCC, cấp tỉnh (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử TAND (để đăng tin);
– Lưu: Vụ TCCB (P1, P5).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Trí Tuệ

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password