Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 13/KH-BCĐ 2023 kiểm tra kết quả thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 02/2023

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/KH-BCĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023   KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC
Kế hoạch 13/KH-BCĐ 2023 kiểm tra kết quả thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cập nhật 01/2023

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo trung ương ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về đăng ký, xây dựng, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa của các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của địa phương.

2. Yêu cầu

Các đoàn kiểm tra xây dựng nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp từ cơ sở. Việc thành lập các đoàn, tổ chức kiểm tra đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng thành phần và thời gian quy định.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Thực trạng tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; những bài học kinh nghiệm trong thực hiện, triển khai Phong trào ở cơ sở.

2. Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; công tác phối hợp của các Cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo; việc bố trí kinh phí để thực hiện Phong trào tại địa phương.

3. Những tồn tại, bất cập trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đặc biệt là khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

4. Ngoài các nội dung trên, trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra có thể yêu cầu địa phương báo cáo các nội dung có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành lập các đoàn kiểm tra tại địa phương (chi tiết tại Lịch kiểm tra đính kèm).

2. Phương pháp tiến hành

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc theo hướng kiểm tra từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh, cụ thể:

a) Đối với Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện, cấp xã

– Đoàn kiểm tra làm việc với 01 địa bàn cơ sở do địa phương lựa chọn về các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch. Đánh giá những nội dung đã triển khai trong năm, trong đó tập trung vào nguyên nhân hạn chế, khó khăn; đề xuất, kiến nghị từ cơ sở; vai trò của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của các Cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo.

– Thành phần làm việc với Đoàn: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp xã được kiểm tra.

b) Đối với Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh

– Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về các nội dung được nêu tại Kế hoạch, trong đó tập trung vào kết quả cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; việc kiểm tra, giám sát hàng năm tại địa phương theo kế hoạch được phân công và các hồ sơ, thủ tục kèm theo.

– Thành phần làm việc với Đoàn: Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

3. Thời gian kiểm tra

– Từ Quý II năm 2023 đến hết Quý IV năm 2023.

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra, nhất là diễn biến của thiên tai, dịch bệnh, các đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định hình thức kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra qua báo cáo bằng văn bản).

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra trích từ nguồn kinh phí được cấp hằng năm cho các bộ, ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5. Phân công nhiệm vụ

– Trưởng Đoàn kiểm tra căn cứ nhiệm vụ được phân công, sắp xếp thời gian, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch; kết thúc kiểm tra báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

– Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Kế hoạch này chuẩn bị nội dung, bố trí thời gian làm việc với các Đoàn kiểm tra.

– Giao Cục Văn hóa cơ sở, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phối hợp với các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương và các địa phương được kiểm tra, sau khi các Cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương ban hành Kế hoạch; phối hợp với các Đoàn kiểm tra chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trung ương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐTW (để báo cáo);
– Các thành viên BCĐ TW;
– BCĐ Phong trào các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Sở VHTTDL; Sở VHTTTT, Sở VH&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
– Lưu: VT, Cục VHCS(45).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”)

Thành phần đoàn kiểm tra

Địa phương kiểm tra

Thời gian

Đoàn số 1

– Ban Dân vận Trung ương (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Tuyên Quang

Phú Thọ

Quý II

Đoàn số 2

– Tổng Cục Chính trị Quân đội NDVN (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Hải Phòng

Quảng Ninh

Quý II

Đoàn số 3

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Bắc Giang

Bắc Ninh

Quý II

Đoàn số 4

– Bộ Y tế (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Sóc Trăng

Cần Thơ

Quý II

Đoàn số 5

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Thanh Hóa

Ninh Bình

Quý III

Đoàn số 6

– Bộ Công an (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Đà Nẵng

Thừa Thiên- Huế

Quý III

Đoàn số 7

– Bộ Giao Thông Vận tải (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Đắk Lắk

Đắk Nông

Quý III

Đoàn số 8

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

– Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Hà Nội

Hà Nam

Quý IV

Đoàn số 9

– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Khánh Hòa

Phú Yên

Quý IV

Đoàn số 10

– Bộ Thông tin và Truyền Thông (Chủ trì)

– Cục Văn hóa cơ sở

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quý IV

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password