Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 16/KH-UBND 2023 công tác quản lý hộ tịch quốc tịch chứng thực Cần Thơ cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/KH-UBND Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC, NUÔI CON NUÔI VÀ
Kế hoạch 16/KH-UBND 2023 công tác quản lý hộ tịch quốc tịch chứng thực Cần Thơ cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH CN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC, NUÔI CON NUÔI VÀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NĂM 2023

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm;

b) Tổ chức thực hiện tốt các văn bản: Công ước Lahay số 33, Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và văn bản hướng dẫn;

c) Đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, đảm bảo các quy định liên quan đến lĩnh vực này được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thực hiện tốt Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm;

d) Tăng cường công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động có liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện phải tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công việc và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan;

b) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, địa phương của thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gnhững vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật và quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức; đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Tiếp tục thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo tại Công văn số 4398/UBND-NC ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc vận hành Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Tiếp tục rà soát, lập danh sách trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài cư trú trên địa bàn thành phố, tăng cường giải quyết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

đ) Rà soát và báo cáo việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sống tại các cơ sở nuôi dưỡng và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị có liên quan;

– Thời gian báo cáo: Vào ngày 30 tháng 11 hằng năm.

e) Tiếp tục thực hiện, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Công tác quản lý nhà nước về quốc tịch

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức; đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời các yêu cầu về quốc tịch như: giải quyết việc xin nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận người có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp: Công an thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan về cung cấp thông tin các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Cơ quan phối hợp: Công an thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Công tác quản lý nhà nước về chứng thực

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chng thực hp đng, giao dịch đến cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức; đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tăng cường thực hiện cấp bản sao điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

– Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Công tác nuôi con nuôi

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Công ước Lahay số 33, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức; đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Rà soát, đánh giá và chỉ định cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài

– Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Rà soát, đánh giá trẻ em đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố (không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập) cần tìm gia đình thay thế

– Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan;

– Thời gian báo cáo: Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hằng năm.

d) Quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thành phố, bảo đảm công khai minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và không gắn với yêu cầu nhận trẻ em làm con nuôi

– Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

5. Công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đến cán bộ, công chức và Nhân dân bng nhiu hình thức; đảm bảo thực hiện tt công tác quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về thống kê

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

– Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; bảo đảm đạt hiệu quả, chất lượng và hoàn thành các nội dung trước ngày 01 tháng 12 năm 2023.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp về quản lý ngân sách hiện hành và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Cục Công tác phía Nam – BTP;
– Ban Nội chính TU;
– Sở, ban ngành TP;
– UBND quận, huyện;
– VP UBND TP (3
E);
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Lưu: VT,P
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hè

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password