Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 18/KH-UBND 2023 công tác thi đua khen thưởng Thái Bình cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/KH-UBND Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2023 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng
Kế hoạch 18/KH-UBND 2023 công tác thi đua khen thưởng Thái Bình cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/KH-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2023

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và chương trình hoạt động năm 2023 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2023; để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tại Văn bản số 72/TTr-BTĐKT ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023, cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

– Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra;

– Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, công tác phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Yêu cầu

– Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tng ngành, địa phương, đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

– Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng

– Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng;

– Đăng ký thi đua với Chính phủ;

– Triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ;

– Ban hành Kế hoạch các phong trào thi đua theo chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, như: Kế hoạch phong trào thi đua với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên”; Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động;

– Ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật và Nghị định về công tác thi đua, khen thưởng.

– Báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trọng tâm là:

– Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản dưới Luật mới ban hành;

– Tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

– Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

3. Tổ chức phong trào thi đua

Các cấp, ngành, địa phương, các Cụm, Khối thi đua:

– Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Trung ương, do tỉnh phát động;

– Đổi mới tổ chức triển khai phong trào thi đua thường xuyên và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023;

– Xây dựng kế hoạch thi đua và các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, của Cụm, Khối thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

4. Công tác khen thưởng

Các cấp, ngành, địa phương, các Cụm, Khối thi đua: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Quan tâm khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp. Tăng cường việc phát hiện và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đời sống, lao động và sản xuất.

5. Công tác kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ

– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tổ chức tốt việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tcáo về thi đua, khen thưng;

– Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, người làm công tác thi đua, khen thưởng.

6. Công tác sơ kết, tổng kết

– Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2023 (trong tháng 01 năm 2024); tham dự và triển khai thực hiện các hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các hoạt động do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức;

– Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; các Cụm, Khối thi đua: Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của Cụm, Khối thi đua theo kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các Cụm, Khối thi đua:

– Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; gửi Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 28/02/2023;

Xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong từng ngành, từng lĩnh vực; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua qua đó kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời xét đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định;

– Yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp có tập thể, cá nhân được khen thưởng phải tổ chức tôn vinh, trao thưởng bảo đảm đúng quy định và kịp thời qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội;

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin về gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 11/6/2023).

3. Các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua thuộc tỉnh năm 2023: Bám sát nội dung của Kế hoạch này phối hợp với các đơn vị Cụm phó, Khối phó triển khai kịp thời đến các thành viên trong Cụm, Khối thi đua.

4. Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh: Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này và Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh năm 2023.

5. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả và đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu:

– Ủy ban nhân dân tỉnh: Các nội dung tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua nhm thúc đẩy việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh;

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh: Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; tổ chức việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưng của tỉnh năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Ban TĐKT Trung ương;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;
– Báo Thái Bình;
– Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
– Cổng thông tin điện tử t
nh;
– Ban Thi đua – Khen thư
ng, Sở Nội vụ;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Lưu VT, NCKS.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Thận

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password