Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 21/KH-UBND 2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cần Thơ cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THẦNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/KH-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023
Kế hoạch 21/KH-UBND 2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cần Thơ cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THẦNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; đồng thời, căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ và kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ;

b) Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, những vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm và theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền;

c) Xem xét, đánh giá thực trạng để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật;

c) Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm về công tác theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023

a) Lĩnh vực theo dõi:

– Tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu;

– Tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm;

– Tình hình thi hành pháp luật về phí và lệ phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Phạm vi theo dõi: Trên địa bàn thành phố;

c) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

– Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm theo dõi của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023:

+ Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm theo dõi nêu trên;

+ Sản phẩm đầu ra: ban hành kế hoạch theo dõi riêng hoặc lồng ghép trong Kế hoạch theo dõi về tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của cơ quan, đơn vị;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Công Thương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2023.

– Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

+ Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm theo dõi của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023 thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Sản phẩm đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm theo dõi của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023 thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

– Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm theo dõi của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023:

+ Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập thông tin từ báo cáo hành chính của cơ quan nhà nước; kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật;

+ Xử lý thông tin theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo các nội dung quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ;

+ Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

– Kiểm tra, khảo sát:

+ Nội dung hoạt động: Căn cứ tình hình thực tế thành lập Đoàn công tác liên ngành và tổ chức kiểm tra, khảo sát theo Kế hoạch này và đột xuất về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi;

+ Phạm vi kiểm tra, khảo sát: Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm theo dõi của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023 tại S Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Sản phẩm đầu ra: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; Thông báo Kết luận kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát theo quy định;

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân quận, huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2023;

+ Ngoài lĩnh vực nêu trên, căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp và tình hình thực tế của địa phương… Ủy ban nhân dân thành phố có thể thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương.

d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm được cấp cho sở, ngành và địa phương.

2. Đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Phạm vi lĩnh vực theo dõi:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành cấp trên và nội dung kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

– Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi về tình hình thi hành pháp luật năm 2023;

– Cơ quan thực hiện: Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2023.

b) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

– Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

+ Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập thông tin từ báo cáo hành chính của cơ quan nhà nước; kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật;

+ Đơn vị thực hiện: Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

– Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

+ Nội dung hoạt động: Tùy theo tình hình thực tế, cơ quan, đơn vị tổ chức các Đoàn kiểm tra trong nội bộ ngành về tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch đã đề ra (có thể lồng ghép với các hoạt động kiểm tra khác trong nội bộ). Nội dung kiểm tra theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ; thực hiện điều tra, khảo sát;

+ Đơn vị thực hiện: Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

+ Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền; báo cáo kết quả kiểm tra; kết quả điều tra, khảo sát (nếu có).

c) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của sở, ngành và địa phương.

3. Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và các văn bản chỉ đạo cấp trên để xem xét tổ chức các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Từ đó, đưa ra các giải pháp tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

a) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo chuyên đề theo dõi về tình hình thi hành pháp luật;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở, ngành, các Trường đại học, Viện, Học viện có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến nội dung chuyên đề hội thảo;

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2023;

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của sở, ngành và địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản có liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật cho cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Tư pháp;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tiến hành kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm được nêu trong Kế hoạch này. Báo cáo kết quả các hoạt động kiểm tra, khảo sát; đng thời, tng hợp, thống kê báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. S, ban ngành thành phố

a) Căn cứ vào Kế hoạch này và các văn bản cấp trên để kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đng thời, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; khi có yêu cầu, cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch;

b) Bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

c) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương năm 2023; trong đó, xác định lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và nội dung Kế hoạch này. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện;

b) Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành;

c) Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện;

d) Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

đ) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

4. Cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Cơ quan có liên quan

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng thông qua hoạt động của đơn vị, có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

5. Chế độ báo cáo

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư s 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); trong đó, lng ghép kết quả theo dõi trọng tâm và các lĩnh vực có liên quan gửi Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 năm 2023; (gửi kèm file dữ liệu báo cáo về hộp thư điện tử của Sở Tư pháp (sotp@cantho.gov.vn) đ tng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 năm 2023;

b) Đối với các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện và gửi theo thời hạn được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Cục QLXLVPHC&TDTHPL – BTP;
– Cục Công tác phía Nam – BTP;
– Sở, ban ngành TP;
– Cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP;
– Hội Luật gia TP;
– Đoàn Luật sư TP;
– Phòng TMCN VN chi nhánh Cần Thơ;
– UBND quận, huyện;
– VP UBND TP (2,3,4,7);
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Lưu: VT, P
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hè

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password