Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 22/KH-UBND 2023 thực hiện công tác bồi thường nhà nước Nam Định cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/KH-UBND Nam Định, ngày 09 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2023 Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của
Kế hoạch 22/KH-UBND 2023 thực hiện công tác bồi thường nhà nước Nam Định cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/KH-UBND

Nam Định, ngày 09 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức, người được giao thi hành nhiệm vụ gây ra.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo sát sao; tổ chức thực hiện có trọng tâm hoạt động quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước trong lĩnh vực, ngành phụ trách.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh thuộc phạm vi, lĩnh vực, ngành quản lý.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường và đổi mới phương thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Việc tuyên truyền, phổ biến được triển khai bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khuyến khích kết hợp đồng thời hình thức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin truyền thông; trong đó, lồng ghép với việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”1 và Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật”2.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023

2. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức tham mưu, giải quyết bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

3. Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ Tư pháp

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023.

4. Thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ điều kiện theo chỉ đạo của Quốc hội3

Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

5. Yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường hoàn thiện hồ sơ giải quyết bồi thường4

Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

6. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác bồi thường nhà nước bằng các hình thức phù hợp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, đúng thời hạn được nêu tại phần II của Kế hoạch này.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh định kỳ 06 tháng, năm, đột xuất gửi Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài chính

Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp dự toán kinh phí; thực hiện tạm ứng, chi trả và hoàn trả kinh phí bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về kinh phí bồi thường đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về trình tự, thủ tục chi trả, hoàn trả kinh phí bồi thường khi có vụ việc yêu cầu bồi thường xảy ra.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật nói chung, trong thi hành nhiệm vụ nói riêng, hạn chế thấp nhất việc xảy ra các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước.

Phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước xảy ra trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả cho Sở Tư pháp (cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương) theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành trong hoạt động tố tụng, thi hành án; tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức, thẩm phán, thư ký được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, đúng thời hạn được giao trong Kế hoạch; Theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước xảy ra trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.

Thực hiện báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo chung của tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp./.


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp (Để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);
– Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Tòa án nhân dân tỉnh (Để phối hợp);
– Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Để phối hợp);
– Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Để phối hợp);
– Cổng TTĐT của tỉnh;
– Trang TTĐT của Sở Tư pháp;
– Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Lan Anh1 Theo Quyết định số 977/QĐ-TTG ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

2 Theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

3 Theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII

4 Theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp khi xem xét, cấp kinh phí bồi thường phát hiện cơ quan giải quyết bồi thường chưa thực hiện đúng quy định về thành phần thương lượng quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm ngăn ngừa hệ quả quyết định giải quyết bồi thường bị hủy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 48 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password