Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 229/KH-UBND 2022 thực hiện Số hóa thủ tục hành chính Bà Rịa Vũng Tàu cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 229/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2022   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHI TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT
Kế hoạch 229/KH-UBND 2022 thực hiện Số hóa thủ tục hành chính Bà Rịa Vũng Tàu cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 229/KH-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHI TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm việc số hóa thủ tục hành chính theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

– Kết quả số hóa phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy và phải được xác thực của cá nhân hoặc cơ quan thực hiện số hóa bằng phương pháp ký số.

– Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ, đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, an ninh và tổ chức sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; bảo đảm kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu điện tử; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN (Phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

– Triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo Phụ lục đính kèm;

– Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

– Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và để xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch theo đúng quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Đính kèm Phụ lục).

 


Nơi nhận:
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– CVP, các PCVP UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành;
– Công an tỉnh, BHXH tỉnh;
– UBND huyện, thị xã; thành phố;
– Trung tâm Phục vụ hành chính công;
– Lưu: VT, NC7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thông

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password