Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 Chương trình Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Tuyên Quang cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 231/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 17 tháng 12 năm 2022   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP” GIAI ĐOẠN 2022-2030 TRÊN ĐỊA
Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 Chương trình Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Tuyên Quang cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 231/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP” GIAI ĐOẠN 2022-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Tuyên Quang, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

– Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 phê duyệt tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chương trình) bằng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

– Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của các cơ quan, đơn vị để triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

– Các nội dung của Chương trình được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh niên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp tổ chức thực hiện được bảo đảm chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Chương trình, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình theo giai đoạn và hằng năm với những mục tiêu cụ thể.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình

3.1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Tuyên Quang, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ tham gia khởi nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đề ra.

3.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 1 (2022-2025)

– 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Hằng năm, 100% các cấp bộ đoàn có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

– Hỗ trợ ít nhất 50 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 05 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án Khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

– Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

– Hằng năm, 1.500 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp; ít nhất 500 thanh niên tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.

– Ít nhất 30 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

– Xây dựng ít nhất 01 thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Hỗ trợ thành lập 03 Hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

– Hằng năm hỗ trợ ít nhất 01 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

b) Giai đoạn 2 (2026 – 2030)

– 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Hằng năm, 100% các cấp bộ đoàn có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

– Hỗ trợ ít nhất 100 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án Khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

– Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

– Hằng năm, 3.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.

– Duy trì và xây dựng 50 mô hình doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

– Xây dựng ít nhất 01 thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

– Thành lập hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh.

– Hỗ trợ thành lập 05 Hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

– Hằng năm hỗ trợ ít nhất 01 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP .

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình

Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình tại Mục II Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện.

5. Theo dõi, đánh giá, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, các kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với thực tiễn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

III. KINH PHÍ

1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện Chương trình.

2. Đối với các nội dung nhiệm vụ theo Chương trình không thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì căn cứ nhiệm vụ thực tế phát sinh lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện Chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

a) Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu của Chương trình đã ban hành.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện đoàn, Thành đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các hoạt động ở địa phương, đơn vị.

c) Tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì cung cấp tài liệu giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

c) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP; phát triển nông nghiệp hữu cơ; liên kết sản xuất.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp.

c) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho Chương trình.

5. Sở Tài Chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hiện Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022- 2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ nêu tại Khoản 5 Mục này.

b) Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kết nối với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên tỉnh Tuyên Quang khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

b) Tham mưu phối hợp các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức khởi nghiệp của thanh niên, vận động thanh niên kiều bào về quê hương Tuyên Quang khởi nghiệp.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì triển khai các cơ chế, chính sách, tạo môi trường hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

c) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan liên quan trong công tác tư vấn, đào tạo, hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ kết nối với các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế; hướng dẫn thủ tục đăng ký tác quyền các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa.

9. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì triển khai các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; kết nối mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực; phối hợp giới thiệu, kết nối các dự án khởi nghiệp của thanh niên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

c) Cung cấp các tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; lựa chọn các giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống; hỗ trợ đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

11. Sở Công Thương

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Sở Tư pháp

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

14. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

15. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chỉ đạo các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

16. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Phối hợp với Tỉnh đoàn và Huyện đoàn tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện hàng năm cân đối ngân sách ưu tiên chuyển tăng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của tỉnh và cấp huyện để bổ sung nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn hỗ trợ cho vay các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

17. Sở Nội vụ

Phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng Chương trình giai đoạn tiếp theo vào năm 2030; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

18. Công an tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tham gia thẩm định về nguồn vốn, dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài cho thanh niên khởi nghiệp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

19. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan liên quan triển khai Chương trình.

b) Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền về khởi nghiệp của thanh niên; tăng cường các tin, bài về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

20. Các Sở, ban, ngành

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

c) Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

22. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện Chương trình, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn.

b) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua (Sở Nội vụ) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– TW Đoàn TNCS HCM;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
– UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành;
– Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
– Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
– Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
– Báo Tuyên Quang, Đài PTTH;
– CVP, PCVP UBND tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, NC (Loan).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password