Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin Cần Thơ cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 231/KH-UBND Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2022   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN SAU CHIẾN
Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin Cần Thơ cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 231/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN, CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN SAU CHIẾN TRANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025; Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Công văn số 1332/BQP-VP701 ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt và cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 và Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, đảm bảo thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

b) Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và Nhân dân về tác hại bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học/dioxin. Tiếp tục tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin;

c) Từng bước quan tâm đầu tư, kịp thời điều chỉnh định mức, chế độ bảo đảm cho nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và Nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; chủ động phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin;

b) Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với địa bàn trong từng giai đoạn;

c) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế, tăng cường nguồn lực xã hội hóa, để thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học/dioxin đối với con người và môi trường.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan; được tổ chức thực hiện đồng bộ với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và phát triển kinh tế – xã hội; được kết hợp, lồng ghép vào trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; tạo điều kiện thuận lợi, huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, trong nước, quốc tế thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, đảm bảo an toàn cho Nhân dân; kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân; tổ chức rà soát, xác định các nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể:

– Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống;

– Phấn đấu đến năm 2030 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh xảy ra trên địa bàn thành phố;

– Đảm bảo 100% nạn nhân chất độc hóa học/dioxin được quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản, chăm sóc sức khỏe nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo;

– Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Rà soát, tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin

a) Tích cực rà soát, tham gia xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, sớm hoàn thành việc xác định toàn bộ những nạn nhân do hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh;

b) Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, giải pháp thiết thực điều chỉnh các quy định nhằm bảo đảm các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước phù hợp để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh

a) Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để thúc đẩy mạnh mẽ công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các địa phương và thành phố tổ chức các chương trình tuyên truyền về những nỗ lực, thành tựu trong xử lý bom mìn, ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin và kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; nâng cao nhận thức để chủ động phòng, tránh phơi nhiễm, giảm thiểu tác hại đến mức thấp nhất đối với con người;

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả bom mìn, chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, các quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản có liên quan.

3. Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học/dioxin

a) Thường xuyên quan tâm và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước, kết hợp với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án từ nguồn vn huy động của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế và thành phố theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho tt cả nạn nhân có điều kiện vươn lên trong cuộc sng;

b) Tham gia, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thng kê, xác định nạn nhân; tham gia nghiên cứu, bổ sung đối tượng là thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ ở các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay.

4. Tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật n, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh;

b) Kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tiếp tục xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đánh giá, kiểm soát, xử lý, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nạn nhân, quản lý hiệu quả các hoạt động khc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố;

c) Tiếp tục tham gia, thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người, môi trường, chú trọng các nghiên cứu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong xác định nạn nhân qua các thế hệ; áp dụng các mô hình tiên tiến trong xử lý ô nhiễm do bom mìn, chất độc hóa học/dioxin gây ra, xây dựng các dự án hình thành Trung tâm chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng cho các nạn nhân; tổ chức nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến phát hiện sớm, can thiệp dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh

a) Tham gia đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trong thời gian qua; rà soát những cam kết, thỏa thuận quốc tế, phát huy những bài học kinh nghiệm đã đạt được, đề xuất với Chính phủ xây dựng các chương trình hợp tác nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới;

b) Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo đảm nguồn lực tài chính, trang thiết bị, công nghệ, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh;

c) Nghiên cứu, đề xuất áp dụng mô hình xã hội hóa trong nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, chất lượng cao.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn đầu tư, nguồn chi thường xuyên hằng năm); vốn tài trợ, viện trợ quốc tế; nguồn vốn xã hội hóa, vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân; kết hp lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, để án, dự án.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, sở, ban ngành thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp, an toàn, hiệu quả;

c) Chỉ đạo, quản lý, giám sát, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, chất độc hóa học/dioxin theo chức năng nhiệm vụ được giao; thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, chất độc hóa học/dioxin do các đơn vị Trung ương, các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện trên địa bàn thành phố;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo các cơ quan chức năng của Quân khu và Bộ Quốc phòng theo quy định.

2. Công an thành phố

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rà soát các quy chuẩn về quan trắc, đánh giá, xử lý bom mìn, chất độc sau chiến tranh bảo đảm an toàn đối với con người, môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học;

b) Rà soát các chương trình, kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách để lồng ghép với các hoạt động của Kế hoạch này, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ; vận động các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời mức chế độ, chính sách của Nhà nước để đảm bảo nạn nhân được cải thiện chất lượng cuộc sống theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu, thu thập cơ sở pháp lý trợ giúp nạn nhân chất độc hóa học/dioxin hưởng quyền lợi, bảo đảm phù hợp pháp luật Việt Nam và quốc tế;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức điều tra, thống kê; hoàn thành việc xác định, công nhận nạn nhân qua các thế hệ, trong đó cần chú trọng đến thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ tại các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện chính sách theo quy định; triển khai chính sách trong khắc phục hậu quả đối với nạn nhân theo yêu cầu tiến độ của Kế hoạch này và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện;

c) Đề xuất để tăng cường năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố nhm chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật là nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học/dioxin theo quy định.

5. Sở Y tế

a) Phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham gia có hiệu quả việc xây dựng các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách y tế, bảo hiểm đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, bao gồm cả thế hệ th3, thứ 4 của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin và những người chăm sóc cho nạn nhân, những người làm nhiệm vụ trong các điểm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định, danh mục các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến bom mìn, chất độc hóa học/dioxin, xác định nạn nhân; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các Trung tâm hỗ trợ, chăm sóc, chữa trị, phục hồi chức năng;

c) Chỉ đạo các cơ sở y tế, hướng dẫn, quan tâm, tạo điều kiện thực hiện các biện pháp y tế trong việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân; tham gia nghiên cứu, hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học/dioxin và những người có liên quan.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố;

b) Phối hợp với Sở Y tế, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những tồn tại trong chẩn đoán, điều trị, phòng chống bệnh tật cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức nghiên cứu, thu thập cơ sở pháp lý trợ giúp nạn nhân chất độc hóa học/dioxin đu tranh đòi công lý, bảo đảm phù hợp luật pháp Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu.

8. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác khắc phục chất độc hóa học/dioxin và phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan tham mưu, tổng hợp, đề xuất bố trí vốn đầu tư thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin theo quy định của pháp luật về đầu tư công, bảo đảm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này; tham gia, tổ chức vận động các nguồn tài trợ quốc tế, nguồn xã hội hóa cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin.

11. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, thẩm định các dự toán kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các nguồn kinh phí và việc bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

12. Sở Xây dựng

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình rà soát, thẩm định các dự án, hạng mục công trình; yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung hạng mục rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý; đề xuất và phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến tuyên truyền và giáo dục phòng tránh, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, chất độc hóa học/dioxin cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, trường học trong toàn thành phố.

14. Sở, ban ngành thành phố còn lại; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, điều chỉnh bổ sung các dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, chất độc hóa học/dioxin vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương;

b) Thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về mức độ ô nhiễm và sự cần thiết phải triển khai công tác rà phá bom mìn vật nổ, xử lý chất độc hóa học/dioxin theo đúng quy định của pháp luật.

15. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ, chất độc hóa học/dioxin.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ

Tiếp tục tuyên truyền nhằm thúc đẩy có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện, định kỳ ngày 15 tháng 11 hàng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đtổng hợp). Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) để được chỉ đạo thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
– Ban Chỉ đạo 701;
– Bộ Quốc phòng;
– VNMAC; NACCET;
– Bộ Tư lệnh QK9;
– TT. TU; TT. HĐND TP,
– Sở, ban ngành TP;
– Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP;
UBMTTQVN TP; Hội CCB TP; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP; Hội Chữ thập đỏ TP;
– UBND quận, huyện;
– Báo Cần Thơ;
– VP. UBND TP (3CE,4);
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Lưu: VT,P
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Việt Trường

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password