Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 26/KH-UBND 2023 công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP
Kế hoạch 26/KH-UBND 2023 công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội.

1.3. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của địa phương, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

2.2. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

– Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

1.3. Tổ chức thực hiện các Đề án, văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố .

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027” theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã

hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027” theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cơ quan chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028”; số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” .

– Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

g) Triển khai, đánh giá việc thực hiện các chương trình /kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị.

– Cơ quan thực hiện: Các cơ quan ký kết Chương trình/kế hoạch phối hợp.

– Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và theo các Chương trình/kế hoạch phối hợp đã ký kết.

1.4. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

– Cơ quan thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Xây dựng dữ liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp trong việc cập nhật, quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Thực hiện các chương trình truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

– Cơ quan thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.6. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

a) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng là người dân tộc thiểu số.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công an, cán bộ công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

– Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; Sở Tư pháp .

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tham mưu công tác tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, xã

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã

hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong việc tham mưu Hội đồng triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức có thành viên tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, cấp huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

b) Triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

– Cơ quan chủ trì: Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Cả năm; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022.

đ) Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân; tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên.

– Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

e) Triển khai Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở sau khi được ban hành.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP được ban hành.

2.2. Công tác hòa giải ở cơ sở

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; Sở Tư pháp.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”.

– Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; cơ quan dân vận các cấp; Sở Tư pháp.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

– Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; Sở Tư pháp ; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

d) Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Quý II/2023.

đ) Tổ chức đoàn tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2.3. Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa thực hiện nhiệm vụ này; tập huấn nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Công an tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí thành phần về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp và chuẩn đô thị văn minh ban hành kèm theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022; số 318/QĐ-TTg320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022; số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022. Tập trung hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp khó khăn; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, chỉ đạo điểm mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

– Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 10/6) 01 năm (trước ngày 20/11), gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

3. Các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung nêu tại phần II Kế hoạch này chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

5. Sở Tài chính tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp (báo cáo);
– Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các PCT UBND tỉnh;
– Ban Nội chính Tỉnh ủy;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– Hội luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;
– Hiệp hội DN tỉnh, Liên minh HTX tỉnh;
– UBND huyện, thành phố;
– CVP, các PCVP UBND tỉnh;
– Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
– Trang TTĐTPBGDPL tỉnh (đăng tải);
– Lưu: VT, NC (Loan).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password