Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 2700/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phát triển kinh tế ban đêm Gia Lai cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/KH-UBND Gia Lai, ngày 17 tháng 11 năm 2022   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG
Kế hoạch 2700/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phát triển kinh tế ban đêm Gia Lai cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2700/KH-UBND

Gia Lai, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Ưu tiên hướng tới tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và đồng thời gắn kết cộng đồng, giao lưu xã hội cho người dân tỉnh Gia Lai, giữa người dân tỉnh Gia Lai và người nước ngoài, đặc biệt là khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tỉnh Gia Lai.

3. Khuyến khích phát triển nhiều ngành nghề/hoạt động mới, đặc biệt là ngành công nghiệp sáng tạo, du lịch, bán lẻ, ẩm thực, đồ uống,…

4. Tạo động lực thúc đẩy phát triển dịch vụ công cộng và tối ưu hóa việc sử dụng các dịch vụ công.

5. Phát triển ngành dịch vụ nhanh, hiệu quả và bền vững, đảm bảo các dịch vụ cơ bản phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, đảm bảo khai thác tốt các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

6. Nhận diện và xử lý hiệu quả các rủi ro, hệ lụy tiêu cực từ hoạt động kinh tế ban đêm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

– Từ năm 2022 đến năm 2023: Tổ chức và thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác khu vực phục vụ kinh tế ban đêm tại thành phố Pleiku, trọng tâm tại khu vực suối Hội Phú.

– Từ năm 2024 đến năm 2025: Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai đầu tư, khai thác, kinh doanh hoạt động, dịch vụ phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Pleiku, hình thành các khu vực phát triển kinh tế ban đêm tại thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê và một số địa điểm thuận lợi ở các địa phương khác.

– Sau năm 2025: Phát triển kinh tế ban đêm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Các sở, ngành, địa phương quán triệt, tuân thủ và thực hiện đầy đủ, rõ ràng, nhất quán quan điểm, mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế ban đêm tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch này với một số giải pháp sau đây:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ động lồng ghép nội dung phát triển kinh tế ban đêm vào trong nội dung quy hoạch tỉnh, trong đó, cần dự kiến các khu vực, địa bàn, tuyến được tập trung phát triển kinh tế ban đêm, các khu vực trung tâm và vệ tinh, các loại hình dịch vụ kinh tế ban đêm chủ yếu để có cơ sở triển khai trong tương lai (khi hội tụ các điều kiện cho phép).

– Hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hoạt động kinh tế ban đêm thông qua nâng cao năng lực, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh tiếp cận nguồn tài chính chính thức, đặc biệt là vốn tín dụng ngân hàng.

– Hướng dẫn các địa phương, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư trong khu vực dự kiến phát triển kinh tế ban đêm theo quy định.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu các chính sách, biện pháp hỗ trợ nhằm tạo nguồn cho các chi phí phát sinh thêm liên quan tới quản lý kinh tế ban đêm.

3. Sở Công Thương

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện chính sách thương mại và dịch vụ phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở không trái với các quy định của Trung ương.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản (theo thẩm quyền) về quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu mua sắm ban đêm.

– Hỗ trợ, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, hàng hóa, chú trọng khuyến khích các nhóm mặt hàng mang tính truyền thống, sản phẩm OCOP để phục vụ du khách, người dân.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định ở những khu vực trọng điểm phát triển kinh tế ban đêm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, đề xuất phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, loại hình hoạt động, dịch vụ vui chơi, giải trí cụ thể phù hợp với lợi thế, điều kiện thực tế của tỉnh, của từng khu vực phát triển kinh tế ban đêm và nhu cầu, thị hiếu của du khách.

– Chủ trì, nghiên cứu, xác định các tour, tuyến, điểm, khu du lịch với thời gian lưu trú trung bình từ 3-4 ngày để có thể khai thác hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ của kinh tế đêm

– Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức các hoạt động, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí về đêm trên địa bàn tỉnh, tại khu vực phát triển hoạt động, dịch vụ phát triển kinh tế ban đêm.

– Xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp, ấn tượng về các điểm đến du lịch của tỉnh; tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại các địa phương trong nước; triển khai liên kết phát triển du lịch.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ, an ninh, môi trường, quản lý thị trường.

5. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kinh tế ban đêm phát triển, hạn chế những ảnh hưởng, tác hại trong quá trình phát triển kinh tế ban đêm đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

– Thiết lập các đường dây nóng cho du khách và người dân thông tin kịp thời về các vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường,…

– Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

6. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất các điểm phát triển thí điểm kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch các khu vực phát triển kinh tế ban đêm cần gắn với phát triển cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông,…), đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, hạn chế tác động của ô nhiễm tiếng ồn, rác thải sinh hoạt,… Đề xuất phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực tập trung phát triển kinh tế ban đêm (nếu có) theo đúng quy định, có quy hoạch cụ thể khu vực sinh sống của người dân sau khi di dời, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân vào ban đêm.

7. Sở Giao thông vận tải

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan lập kế hoạch đề xuất triển khai cải thiện hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, đặc biệt là nghiên cứu mở rộng các tuyến và kéo dài thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng ở những địa điểm trọng điểm phù hợp với hoạt động kinh tế ban đêm.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng kinh tế chia sẻ trong hoạt động vận tải, đặc biệt lưu ý đến khung giờ ban đêm.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; giảm thiểu tác động do chất thải và tiếng ồn từ hoạt động kinh tế ban đêm ảnh hưởng đến người dân địa phương, đặc biệt là những địa điểm trọng điểm phát triển kinh tế ban đêm.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tỉnh triển khai các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin Truyền thông.

– Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế ban đêm; truyền thông về văn hóa ứng xử, vấn đề cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường để phát triển kinh tế ban đêm và dịch vụ, du lịch nói chung.

10. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan hướng dẫn, thực hiện các quy định về chính sách pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội; tổ chức thanh tra, kiểm tra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động làm việc ban đêm.

11. Cục Thống kê tỉnh: Tăng cường năng lực thông tin, thống kê thường kỳ và tổng hợp số liệu, dữ liệu về các hoạt động kinh tế ban đêm của tỉnh đảm bảo chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp để làm cơ sở tăng cường hiệu lực quản lý nhằm phát triển kinh tế ban đêm phù hợp, hiệu quả.

12. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các chính sách, cơ chế ưu đãi thuế đối với hoạt động kinh tế ban đêm để tuyên truyền hướng dẫn cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung các nhiệm vụ sau:

a. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku: Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan nhanh chóng quy hoạch và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, trước mắt lựa chọn vị trí thí điểm tại khu vực suối Hội Phú để làm khu vực chợ đêm ngay trong năm 2022.

b. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại:

– Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của mình để rà soát, xác định các vấn đề liên quan đến kinh tế ban đêm để triển khai thực hiện.

– Chủ động nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho việc phát triển kinh tế ban đêm, trong đó tăng cường nhân lực quản lý, kiểm tra, giám sát công tác an ninh, trật tự xã hội, y tế, môi trường,… tại các địa bàn phát triển kinh tế ban đêm.

– Xây dựng sản phẩm du lịch đêm dựa trên yếu tố văn hóa bản địa, tạo điểm nhấn theo đặc trưng địa phương (lựa chọn các loại hình dịch vụ, các địa điểm mang tính biểu tượng để thu hút khách du lịch).

– Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo tính kết nối thuận tiện tới khu vực trung tâm du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng.

– Thí điểm cho phép các phương tiện giao thông như: Xe điện, xe ngựa, xe xích lô… vận chuyển khách du lịch, kết nối giao thông giữa các khu vực có nhiều cơ sở lưu trú với các khu trung tâm có các sản phẩm phục vụ khách du lịch về đêm (chợ đêm, phố đi bộ, khu vực ẩm thực…).

– Chủ động đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư trong khu vực dự kiến phát triển kinh tế ban đêm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

14. Các sở, ban, ngành khác có liên quan: phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

15. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai: Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế ban đêm; truyền thông về văn hóa ứng xử, vấn đề cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường để phát triển kinh tế ban đêm và dịch vụ, du lịch nói chung.

16. Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xúc tiến, truyền thông, quảng bá các hoạt động, dịch vụ du lịch ban đêm đến với các thị trường trong nước và quốc tế. Vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư, tổ chức các hoạt động, dịch vụ giải trí về đêm, hình thành các sản phẩm du lịch ban đêm cho du khách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo 6 tháng trước ngày 14 tháng 6; báo cáo năm trước ngày 14 tháng 12).

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
– Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Hiệp Hội DN tỉnh, Hội DN trẻ, Hội Nữ DN;
– CVP, các PVP UBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX, NL, CNXD, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Phước Thành

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM
(Kèm theo Kế hoạch số 2700/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Tên nhiệm vụ

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Cấp trình

1

Xây dựng phương án phát triển kinh tế ban đêm

Phương án

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND TP. Pleiku: chậm nhất trong quý I/2023 Các địa phương còn lại: chậm nhất Quý II/2024

UBND tỉnh (nếu nội dung Phương án vượt thẩm quyền của địa phương)

2

Hướng dẫn thống kê các chỉ tiêu hoạt động kinh tế đêm

Văn bản

Cục Thống kê

Cục thống kê, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

 

3

Quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tại khu vực phát triển kinh tế đêm

Quyết định

Sở Công Thương

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

 

4

Quy hoạch các khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm

Quyết định

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

UBND tỉnh

5

Mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn tỉnh

Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

UBND tỉnh

6

Hướng dẫn các chính sách, biện pháp ưu đãi về thuế

Văn bản

Cục Thuế tỉnh

Cục thuế, Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

 

7

Hướng dẫn các chính sách thương mại, dịch vụ liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền

Văn bản

Sở Công thương

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chậm nhất trong Quý I/2023

 

 

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password