Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 28/KH-UBND 2023 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Cần Thơ cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/KH-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2023
Kế hoạch 28/KH-UBND 2023 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Cần Thơ cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 28/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2023

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH) trong năm 2023; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, Nhân dân vào công tác PCCC và CNCH, đề cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và Nhân dân trong phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định, Thông tư và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy Cần Thơ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác PCCC và CNCH; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và toàn dân vào công tác PCCC và CNCH.

2. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, sự cố, tai nạn, làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH; thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC và CNCH; kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn gây ra; tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; bảo đảm tập trung, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường an toàn cho xã hội, người dân, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành theo thẩm quyền các quy định, văn bản chỉ đạo về PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố.

2. Chỉ đạo kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa phương; xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho Nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC.

4. Đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC; trang bị phương tiện PCCC.

5. Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

6. Quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

7. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

8. Chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy.

9. Báo cáo kiến nghị Chính phủ và Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung sau:

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy Cần Thơ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH, tập trung:

– Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới;

– Chương trình số 13-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;

– Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch s 131/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4178/UBND-NC ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường công tác PCCC và CNCH.

b) Người đứng đầu các cấp phải xác định công tác PCCC và CNCH là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nên phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy, nổ và CNCH trong phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở;

c) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH;

d) Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đkịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC và CNCH. Hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất nguy hiểm cháy, nổ. Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở theo quy định của pháp luật;

đ) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định;

e) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để bảo đảm thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị theo quy định. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn…). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của thành phố. Khẩn trương nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH;

g) Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn thành phố tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng App “Báo cháy 114” trên điện thoại di động thông minh tại địa chỉ http://baochay.page.linh/store; đồng thời, quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo để tìm hiểu, cập nhật tin tức, kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC và báo tin yêu cầu chữa cháy, CNCH.

h) Các sở, ban, ngành, địa phương chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, chưa hoặc chậm thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình số 13-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW phải khẩn trương tổ chức ban hành thực hiện ngay, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Công an thành phố:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ và CNCH trên địa bàn thành phố:

– Chỉ đạo việc tổ chức tổng kết thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ;

– Trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng dân phòng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách, theo dõi công tác PCCC, CNCH nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác;

– Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

– Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;

– Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (lồng ghép với báo cáo thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ);

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

– Triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn cháy, nổ góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước, đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại thành phố, các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố;

– Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan và hộ gia đình về pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu 100% các thủ tục hành trong lĩnh vực PCCC và CNCH được giải quyết trên môi trường mạng qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

– Chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, khu công nghiệp, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất hóa chất, cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường… phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung điều tra, công khai nguyên nhân các vụ cháy, nổ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC;

– Chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực tập 01 phương án chữa cháy, 01 phương án CNCH có huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức ở địa phương tham gia. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC và CNCH huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác PCCC và CNCH;

– Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu, đề xuất tổ chức hội thi, hội thao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng hoặc hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố;

– Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, đề án mua sắm xe chữa cháy, xe chở phương tiện, máy bơm chữa cháy, thiết bị chữa cháy và CNCH hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác PCCC đủ điều kiện để xử lý tốt các sự cố cháy, nổ và CNCH trên sông, nhà cao tầng công trình ngầm, hố sâu, cơ sở sản xuất, sử dụng và bảo quản chất hóa chất…; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố;

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Nghiên cứu thực hiện chuyển đổi số, xây dựng, triển khai dự án Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố trực tuyến phục vụ công tác quản lý, thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của thành phố trong lĩnh vực PCCC và CNCH bảo đảm đầy đủ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương;

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng;

– Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã, phường, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn thành phố mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở;

– Chủ động quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021 – 2025, nhất là dự án liên quan đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố.

– Rà soát, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH của thành phố Cần Thơ. Kịp thời đề xuất khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác PCCC và CNCH.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cho các nhiệm vụ, dự án phục vụ chiến lược xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

c) Sở Tài chính:

– Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để tổ chức các hoạt động công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố và đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Cần Thơ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại;

– Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc bố trí kinh phí nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

d) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, cuộc thi sáng tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác PCCC và CNCH.

đ) Sở Xây dựng:

– Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố đề xuất cấp có thẩm quyền rà soát, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn PCCC và CNCH đối với các công trình đặc thù của địa phương nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, ngành về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH…;

– Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc xem xét cấp phép xây dựng mới, cải tạo đối với nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải xem xét chặt chẽ các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống bảo đảm yêu cầu về PCCC;

– Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị để có biện pháp, giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, cơ sở hạ tầng… phục vụ công tác chữa cháy và CNCH;

– Phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc bổ sung quy hoạch, xây dựng bến bãi, trụ nước chữa cháy bảo đảm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước khi có cháy, nổ xảy ra;

– Tham mưu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng…

e) Sở Công Thương:

Tăng cường phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người đcó kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý về văn hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar… theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi đủ điều kiện thì mới cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar; rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của Công an thành phố hoặc các cơ quan có thm quyền.

h) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn; làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố, Công an quận, huyện theo Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03 tháng 9 năm 2014 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng, góp phần nâng cao năng lực trong công tác PCCC, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, kho, trạm… thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an trong PCCC và CNCH, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống.

i) Sở Thông tin và Truyền thông:

– Đề nghị cơ quan báo chí ở địa phương, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tất cả người dân;

– Phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với Công an thành phố gửi tin nhắn đến các thuê bao di động trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo về an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

k) Sở Giao thông vận tải:

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan cập nhật, thống kê hiện trạng các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị, đường chuyên dùng trên địa bàn thành phố, yêu cầu đơn vị quản lý thường xuyên duy tu, sửa chữa đảm bảo duy trì các điều kiện khai thác an toàn. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng, nâng cấp tải trọng khai thác đồng bộ cầu, đường bảo đảm cho xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động an toàn, hiệu quả;

– Phối hợp với Công an thành phố rà soát các phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với phương tiện thủy nội địa chở hàng hóa nguy hiểm, chở khách;

– Nghiên cứu chỉ đạo việc lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe.

l) Sở Tư pháp:

Góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

m) Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Công an thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc giao lưu, hợp tác quốc tế đlãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố được tham gia học tập, tập luyện, tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố theo kế hoạch được phê duyệt của Bộ Công an.

n) Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng trong thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH; trong hoạt động tổ chức cấp cứu, vận chuyển, điều trị kịp thời các nạn nhân do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng và sức khỏe Nhân dân.

o) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Công an thành phố tham mưu, đề xuất việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố đảm bảo hoạt động thống nhất, hiệu quả. Kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH, tham gia xử lý tai nạn, sự cố trên địa bàn thành phố, nhất là tiếp tục tham mưu, đề xuất việc khen thưởng định kỳ hằng năm cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

p) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động phối hợp với Công an thành phố tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

q) Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố:

Thường xuyên phối hợp với Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH bằng nhiều nội dung, hình thức sâu rộng, phù hợp trong Nhân dân. Tăng cường thời lượng, duy trì, ưu tiên khung giờ phát sóng bản tin PCCC, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; mở các chuyên trang, chuyên mục đăng các tin, bài, phóng sự, clip cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH đến các cơ quan, tổ chức, khu dân cư, hộ gia đình để thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”; hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chhộ gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, hộ gia đình; phối hợp với Công an thành phố công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC.

r) Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

– Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực xây dựng, quản lý khu công nghiệp. Phối hợp với Công an thành phố giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hạ tầng khu công nghiệp do đơn vị đầu tư, quản lý;

– Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có giải pháp, kế hoạch, lộ trình đầu tư trụ sở, trang bị phương tiện, con người để thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành theo quy định;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng theo đề nghị của Công an thành phố đxây dựng dự án quy hoạch hoàn thiện hệ thống cấp nước chữa cháy; lắp đặt các trụ nước chữa cháy tại các khu công nghiệp bảo đảm về số lượng, khoảng cách, chất lượng; tận dụng nguồn nước tự nhiên có sẵn để xây dựng các điểm lấy nước chữa cháy.

s) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

– Chỉ đạo rà soát, cải tạo đường giao thông tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn bảo đảm xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có thể lưu thông; thống kê các khu vực có diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị lấn chiếm trái phép ảnh hưởng đến công tác chữa cháy, CNCH; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu;

– Khi cấp phép xây dựng, cải tạo đối với loại hình nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải xem xét chặt chẽ các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống trên địa bàn bảo đảm yêu cầu về PCCC;

– Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt là các giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc… phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Vận động, yêu cầu tổ chức, cá nhân di dời các cơ sở sản xuất có nguy hiểm cháy, nổ không đáp ứng yêu cầu điều kiện an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ;

– Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, quy hoạch, bố trí vị trí, địa điểm đất để xây dựng trụ sở, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn, địa phương mình đảm bảo theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố và hướng dẫn của Bộ Công an;

– Chỉ đạo việc tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

– Tập trung rà soát, cải thiện hiện trạng đường giao thông trong các khu dân cư, khu đô thị bảo đảm cho xe chữa cháy, CNCH lưu thông khi có cháy, nổ xảy ra; thống kê các khu vực có diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị lấn chiếm trái phép ảnh hưởng đến công tác PCCC và CNCH; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu. Đối với các khu dân cư, nhà tập thể cũ đã được xây dựng trên 25 năm vận động yêu cầu các hộ gia đình trả lại diện tích đất, các không gian lấn chiếm hiện đang làm cản trở các hoạt động chữa cháy và CNCH;

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nêu cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, quản lý với các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP , tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, theo phương thức tự trang bị chuông báo cháy, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tại hộ gia đình, tổ liên gia nhằm kịp thời xử lý tai nạn, sự cố cháy nổ ngay tại địa bàn, cơ sở. Vận động các hộ gia đình tự mở lối thoát nạn thứ 2 để bảo vệ an toàn tính mạng khi có cháy, nổ xảy ra;

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách, tập trung xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong hoạt động PCCC và CNCH.

t) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố:

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, nổ; nêu cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, lồng ghép hoạt động tuyên truyền công tác PCCC và CNCH với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở;

– Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc hướng dẫn Nhân dân thực hiện giám sát công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là công tác PCCC ở các tòa nhà chung cư, chợ dân sinh, khu dân cư đông người.

u) Các sở, ban, ngành, địa phương:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện công tác PCCC ở cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm tham gia phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Giao Công an thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023./.


Nơi nhận:
– Bộ Công an;
– Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, BCA;
– Thường trực Thành ủy, TT HĐND TP;
– Các sở, ban, ngành thành phố;
– UBND quận, huyện;
– Báo Cần Thơ; Đài PT và TH TP Cần Thơ;
– Công ty Điện lực Cần Thơ;
– Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ;
– VP UBND TP (3E,4,5);
– Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Việt Trường

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password