Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 2933/KH-UBND 2022 thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế Gia Lai 2023 2025 cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2933/KH-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2022   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023-2025
Kế hoạch 2933/KH-UBND 2022 thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế Gia Lai 2023 2025 cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2933/KH-UBND

Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh nhằm tăng nhanh, bền vững tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

2. Thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn th, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

3. Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, cập nhật kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHYT để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân khi tham gia BHYT.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Duy trì kết quả đạt được và phát triển số người tham gia BHYT bền vững, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Chỉ tiêu

Tỷ lệ bao phủ BHYT (%)

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tỷ lệ tham gia BHYT

92,75%

93,75%

95,00%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện đạt mục tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT, tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHYT đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

2. Giao chỉ tiêu thực hiện BHYT đến cấp cơ sở, hàng năm đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, nhất là vai trò của tổ chức đoàn thể, cá nhân có uy tín trong các thôn, làng, tổ dân phố để vận động người dân tham gia BHYT.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội trong việc phát triển số người tham gia BHYT, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT và tiến tới BHYT toàn dân, chú trọng đến việc thực hiện BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở xã khu vực III, khu vực II chuyển lên xếp xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thtướng Chính phủ.

4. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài phần kinh phí của Trung ương và địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng yếu thế xã hội, góp phần gia tăng tỷ lệ tham gia BHYT. Tập trung hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

5. Tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, mỗi xã, thị trấn phải có nhân viên thu BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

6. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; quản lý có hiệu quả ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi,…) theo quy định của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

– Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT theo quy định của pháp luật.

– Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, y tế ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thuận lợi khi người tham gia BHYT tăng.

– Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

– Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật vBHYT theo thẩm quyền.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

– Căn cứ chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT được giao, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và tất cả người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Đặc biệt tuyên truyền đến người dân không tiếp tục được được hỗ trợ đóng BHYT do thay đổi chính sách đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Triển khai hệ thống mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phù hợp với quy định của Luật BHYT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT.

– Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT về đóng BHYT tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT.

– Định kỳ 06 tháng sơ kết, đánh giá và kịp thời thông tin báo cáo các cấp, và các sở, ban, ngành liên quan về kết quả triển khai thực hiện BHYT toàn dân; định kỳ ngày 31 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính:

– Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT theo đúng quy định.

– Phối hợp các sở, ngành, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến từ năm 2023 trở đi có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

– Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhất là sinh viên.

– Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc thực hiện pháp luật về BHYT cho học sinh, đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để htrợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên bảo đảm đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2023-2025 cho các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng.

– Phối hợp các sở, ngành, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

– Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện BHYT với những nhóm đối tượng được giao quản lý theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với những nhóm đối tượng theo đúng các quy định hiện hành.

– Phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT.

– Xác định, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện quản lý kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, tránh trùng lắp.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo và tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động, về thu nộp BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động tham mưu, tổng hợp, đưa chỉ tiêu thực hiện chính sách BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh; thực hiện quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, phối hợp xử lý các doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm pháp luật về BHYT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, nhất là quyền lợi của người dân được hưởng khi đi khám, chữa bệnh BHYT, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Cục Thuế tỉnh:

– Thực hiện đầy đủ quy chế chia sẻ dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu số lượng lao động, mức thu nhập của người lao động kê khai thuế với số lao động, mức thu nhập đăng ký đóng BHYT.

– Hằng năm, căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế thông báo tình hình trích nộp BHYT của các doanh nghiệp, tổ chức chi trả được thanh tra, kiểm tra trong kỳ.

9. Thanh tra tỉnh: Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý các sai phạm (nếu có) trong việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực BHYT theo quy định của pháp luật.

10. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; rà soát đôn đốc doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định; kịp thời phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, dừng hoạt động, phá sản.

11. Ban Dân tộc:

– Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các địa phương liên quan trong công tác rà soát người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn chưa có thẻ BHYT, xây dựng giải pháp tuyên truyền vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia BHYT.

– Phối hợp với các sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nhóm giải pháp thực hiện chính sách BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT đạt 98% theo Nghị quyết s88/2019/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội đã đề ra.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Tổ chức thực hiện BHYT theo quy định của pháp luật đối với nhóm đối tượng thuộc diện quản lý, bảo đảm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100% cho đối tượng này.

13. Liên đoàn Lao động tỉnh:

– Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống Công đoàn và trong công chức, viên chức, công nhân, người lao động; tham gia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

– Chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ huyện, thị xã, thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn, do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban.

– Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT hàng năm tại địa phương.

– Căn cứ chỉ tiêu UBND tỉnh giao hằng năm, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn; tổ chức đánh giá việc thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội hằng tháng của địa phương.

– Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thường xuyên rà soát, lập danh sách số người chưa có thẻ BHYT, xây dựng giải pháp phát triển số người tham gia BHYT, thực hiện cấp thẻ BHYT đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng… để hưởng chính sách về khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

– Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh từ năm 2023 trở đi, hàng năm có 100% học sinh tham gia BHYT, đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

– Huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài phần kinh phí Trung ương và địa phương đã hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng yếu thế xã hội, người đồng bào dân tộc thiểu số thôi hưởng chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Chỉ đạo và tham mưu thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh:

– Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

– Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc có các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– BHXH Việt Nam (báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
– Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam t
nh;
– Các hội, đoàn thể của t
nh;
– Các sở, ngành của tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– CVP; các PCVP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password