Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 3212/KH-UBND 2023 cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Quảng Nam cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu trữ": function () { luutrufolder(); } } }); $(".AddFolder").click(function myfunction() { if ($("#FavoriteFolderfrom #txtFolder").val() == "") { alert("Bạn phải nhập tên thư mục"); return false; } var params = "ParentID=" + $("#FavoriteFolderfrom #fdParent").val() + "&FolderName=" + $("#FavoriteFolderfrom #txtFolder").val();
Kế hoạch 3212/KH-UBND 2023 cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Quảng Nam cập nhật 05/2023

“);

newWin.document.close();

});

$(“#FavoriteFolderfrom”).dialog({
autoOpen: false,
height: “auto”,
width: 500,
resizable: false,
modal: true,
buttons: {
“Lưu trữ”: function () {
luutrufolder();
}
}
});

$(“.AddFolder”).click(function myfunction() {
if ($(“#FavoriteFolderfrom #txtFolder”).val() == “”) {
alert(“Bạn phải nhập tên thư mục”);
return false;
}
var params = “ParentID=” + $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).val() + “&FolderName=” + $(“#FavoriteFolderfrom #txtFolder”).val();

$.ajax({ ‘url’: ‘/page/ajaxcontroler.aspx’,
‘data’: params + ‘&action=AddFolder’,
‘type’: ‘POST’,
success: function (response) {
if (response != “”) {
if (response.substr(0, 3) == “Err”) {
alert(response.substr(3));
}
else {
var items = $.parseJSON(response);
if (items[“ParentID”] == “0”) {
$(“#FavoriteFolderfrom ul”).append(“

 • Xóa
 • “);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);

  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).html(““);
  $(“#FavoriteFolderfrom ul li label”).each(function myfunction() {
  if ($(this).attr(“parentid”) == “0”) {
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  $(this).parent().find(“> div”).each(function myfunction() {
  var lb = $(this).find(“label”);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  });
  }
  });
  }
  else {
  $(“#Fcheckbox-” + items[“ParentID”]).parent().append(“

  “);

  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).html(““);
  $(“#FavoriteFolderfrom ul li label”).each(function myfunction() {
  if ($(this).attr(“parentid”) == “0”) {
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  $(this).parent().find(“> div”).each(function myfunction() {
  var lb = $(this).find(“label”);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  });
  }
  });
  }

  $(“#FavoriteFolderfrom #txtFolder”).val(“”)
  $(“#FavoriteFolderfrom ul”).scrollTop(10000)
  }
  }
  },
  error: function (response) {
  alert(response);
  }
  });
  });
  });

  function editFolder(val) {
  var FolderID = $(val).attr(“FID”);

  var parent = $(val).parent();
  parent.find(“label”).hide();
  var Tfl = parent.find(“input[type=text]”);
  Tfl.show();
  Tfl.focus();
  $(val).hide();

  Tfl.blur(function () {
  if (Tfl.val() == “”) {
  alert(“Bạn phải nhập tên thư mục”);
  Tfl.focus();
  return false;
  }
  else {
  var params = “FolderID=” + FolderID + “&FolderName=” + Tfl.val();
  $.ajax({ ‘url’: ‘/page/ajaxcontroler.aspx’,
  ‘data’: params + ‘&action=UpdateFolder’,
  ‘type’: ‘POST’,
  success: function (response) {
  if (response != “”) {
  if (response.substr(0, 3) == “Err”) {
  alert(response.substr(3));
  }
  else {
  $(val).show();
  Tfl.hide();
  parent.find(“label”).html(Tfl.val());
  parent.find(“label”).show();

  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).html(““);
  $(“#FavoriteFolderfrom ul li label”).each(function myfunction() {
  if ($(this).attr(“parentid”) == “0”) {
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  $(this).parent().find(“> div”).each(function myfunction() {
  var lb = $(this).find(“label”);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  });
  }
  });
  }
  }
  },
  error: function (response) {
  alert(response);
  }
  });
  }
  return false;
  });

  Tfl.keypress(function (event) {
  if (event.keyCode == 13) {
  if (Tfl.val() == “”) {
  alert(“Bạn phải nhập tên thư mục”);
  Tfl.focus();
  return false;
  }
  else {
  var params = “FolderID=” + FolderID + “&FolderName=” + Tfl.val();
  $.ajax({ ‘url’: ‘/page/ajaxcontroler.aspx’,
  ‘data’: params + ‘&action=UpdateFolder’,
  ‘type’: ‘POST’,
  success: function (response) {
  if (response != “”) {
  if (response.substr(0, 3) == “Err”) {
  alert(response.substr(3));
  }
  else {
  $(val).show();
  Tfl.hide();
  parent.find(“label”).html(Tfl.val());
  parent.find(“label”).show();

  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).html(““);
  $(“#FavoriteFolderfrom ul li label”).each(function myfunction() {
  if ($(this).attr(“parentid”) == “0”) {
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  $(this).parent().find(“> div”).each(function myfunction() {
  var lb = $(this).find(“label”);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  });
  }
  });
  }
  }
  },
  error: function (response) {
  alert(response);
  }
  });
  }
  return false;
  }
  });

  }

  function removeFolder(val) {
  if (confirm(“Bạn muốn xóa thư mục này?”)) {
  var FolderID = $(val).attr(“FID”);
  var params = “FolderID=” + FolderID;
  var parent = $(val).parent();
  $.ajax({ ‘url’: ‘/page/ajaxcontroler.aspx’,
  ‘data’: params + ‘&action=DeleteFolder’,
  ‘type’: ‘POST’,
  success: function (response) {
  if (response != “”) {
  if (response.substr(0, 3) == “Err”) {
  alert(response.substr(3));
  }
  else {
  parent.remove();

  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).html(““);
  $(“#FavoriteFolderfrom ul li label”).each(function myfunction() {
  if ($(this).attr(“parentid”) == “0”) {
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  $(this).parent().find(“> div”).each(function myfunction() {
  var lb = $(this).find(“label”);
  $(“#FavoriteFolderfrom #fdParent”).append(““);
  });
  }
  });
  }
  }
  },
  error: function (response) {
  alert(response);
  }
  });
  }

  return false;
  }
  function luutrufolder() {

  var Flder = “”;
  $(“#FavoriteFolderfrom .Fcheckbox”).each(function myfunction() {
  if ($(this).is(‘:checked’)) {
  Flder += “[” + $(this).attr(“FID”) + “]”;
  }
  });

  var params = “LawID=” + $(“#FavoriteFolderfrom #FavoriteLawID”).val() + “&Type=Add&Flder=” + Flder;

  $.ajax({ ‘url’: ‘/page/ajaxcontroler.aspx’,
  ‘data’: params + ‘&action=AddOrDeleteMyDoc’,
  ‘type’: ‘POST’,
  success: AddOrDeleteMyDoc,
  error: function (response) {

  }
  });
  }

  “;

  guiders.createGuider({
  attachTo: “#span-” + id,
  buttons: [],
  description: arrnd[0] + linkVBBS,
  id: id,
  position: 12,
  width: 500,
  title: cauDan,
  xButton: true,
  closeOnEscape: true
  });

  $(aaa).after(“Bổ sung“);

  $(“html, body”).click(function (e) {

  guiders.hideAll();

  });

  $(“.guider”).click(function (e) {
  e.stopPropagation();
  });

  }
  }
  });
  });

  $(“#divltrThamChieuDialog”).dialog({
  autoOpen: false,
  height: “auto”,
  width: 720,
  resizable: false,
  modal: true,
  open: function () {
  $(‘html,body’).css(‘overflow’, ‘hidden’);
  $(“.ui-widget-overlay”).click(function () {
  $(“#divltrThamChieuDialog”).dialog(“close”);
  });
  },
  close: function () {
  $(‘html,body’).css(‘overflow’, ‘auto’);
  }
  });

  //tham chieu

  $(“#divContentDoc a”).each(function () {
  var aaa = $(this);
  var name = $(this).attr(“name”);

  $(“div#dvNoteDThamChieu div”).each(function myfunction() {

  var id = $(this).attr(“id”);
  var nd = $(this).html();

  if (“notethamchieu_” + name == id) {

  $(aaa).css(“color”, “blue”);
  $(aaa).css(“cursor”, “pointer”);
  if (nd == “BasicPro”) {

  $(aaa).mouseover(function () {
  LS_Tootip_Type_Bookmark_DC_Archive();
  });

  $(aaa).mouseout(function () {
  hideddrivetip();
  });
  }
  else {

  $(aaa).click(function () {
  $(“#divltrThamChieuDialog .child”).html(“

  ” + nd + “

  “);

  $(“#divltrThamChieuDialog”).dialog(“open”);
  });

  $(aaa).mouseover(function () {
  ddrivetip(“

  Click vào để xem nội dung

  “, 180);
  });
  $(aaa).mouseout(function () {
  hideddrivetip();
  });
  }
  }
  });
  });
  });

  function ShowGuid(iddk) {

  guiders.show(iddk);

  }

  function ShowPopupVBTraiNgiem() {
  guiders.createGuider({
  attachTo: “#lbVanBanTraiNghiem”,
  buttons: [],
  description:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cung cấp một số văn bản dưới đây để khách hàng trải nghiệm các tiện ích miễn phí:

  ” +

  “,
  id: “guiVBTN”,
  position: 5,
  width: 400,
  title: “”,
  xButton: true,
  closeOnEscape: true
  });

  guiders.show(“guiVBTN”);

  }

  Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
  Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
  E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn


  Xin chúc mừng thành viên đã sử dụng www.Thuvienphapluat.vn
  Mời bạn Trải nghiệm MIỄN PHÍ các tiện ích của
  văn bản
  Tại đây
  Bạn xem nội dung
  Video/Bài viết hướng dẫn sử dụng
  sau đây để biết cách tra cứu, sử dụng các
  tiện ích trên website.
  1. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT với
  phiên bản mới, cung cấp nhiều tiện ích tìm kiếm văn bản chính xác, tra cứu nâng
  cao, nhanh chóng theo nhu cầu;
  2.
  Tra cứu và xem trực tiếp hơn 441.000 văn bản
  ;
  3. Tải về đa dạng văn bản gốc, văn bản file PDF/Word, văn bản tiếng Anh, bản án,
  án lệ tiếng anh;
  4. Nội dung chỉ dẫn, sửa đổi, bổ sung, các văn bản liên quan đánh dấu bằng màu,
  công cụ LƯỢC ĐỒ và nhiều tiện ích khác;
  5. Được hỗ trợ pháp lý sơ bộ qua điện thoai, email và zalo nhanh chóng;
  6. Nhận thông báo văn bản mới qua email để cập nhật các thông tin, văn bản về pháp
  luật một cách nhanh chóng và chính xác nhất;
  7.
  Cá nhân hóa
  : Quản lí thông tin cá nhân và cài đặt lưu trữ văn bản quan tâm
  theo nhu cầu.
  Thông tin về gói dịch vụ và báo giá: Tại đây
  Xem thêm
  Sơ đồ website THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  TP. HCM, ngày 31/05/2021

  Thưa Quý khách,

  Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020,  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.

  Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.

  Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.

  Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

        sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

        và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,

  nhằm:

        Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

        và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

  Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

  TP. HCM, ngày 20/07/2022

  Thư Xin Lỗi Vì Đang Bị Tấn Công DDoS

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chân thành xin lỗi Quý khách vì website không vào được hoặc vào rất chậm trong hơn 1 ngày qua.

  Khoảng 8 giờ sáng ngày 19/7/2022, trang www.ThuVienPhapLuat.vn có biểu hiện bị tấn công DDoS dẫn đến quá tải. Người dùng truy cập vào web không được, hoặc vào được thì rất chậm.

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã báo cáo và nhờ sự hỗ trợ của Trung Tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC), nhờ đó đã phần nào hạn chế hậu quả của cuộc tấn công.

  Đến chiều ngày 20/07 việc tấn công DDoS vẫn đang tiếp diễn, nhưng người dùng đã có thể sử dụng, dù hơi chậm, nhờ các giải pháp mà NCSC đưa ra.

  DDoS là hình thức hacker gửi lượng lớn truy cập giả vào hệ thống, nhằm gây tắc nghẽn hệ thống, khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng dịch vụ bình thường trên trang www.ThuVienPhapLuat.vn .

  Tấn công DDoS không làm ảnh hưởng đến dữ liệu, không đánh mất thông tin người dùng. Nó chỉ làm tắc nghẽn đường dẫn, làm khách hàng khó hoặc không thể truy cập vào dịch vụ.

  Ngay khi bị tấn công DDoS, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã họp xem thời gian qua mình có làm sai hay gây thù chuốc oán với cá nhân tổ chức nào không.

  Và nhận thấy mình không gây thù với bạn nào, nên chưa hiểu được mục đích của lần DDoS này là gì.

  Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

  • sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống pháp luật
  • và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,
  • nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,
  • và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng nhà nước pháp quyền.

  Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phòng Cộng Đồng Ngành Luật cho rằng: “Mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn trường hợp, phổ cập kiến thức pháp luật đến hàng triệu người, thiết nghĩ các hacker chân chính không ai lại đi phá làm gì”.

  Dù thế nào, để xảy ra bất tiện này cũng là lỗi của chúng tôi, một lần nữa THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, khách hàng.

  Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn

  • Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
  • Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
   nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
  • Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
   nên nhiều người khác vào dùng?
  • Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
  • Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!

  Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập

  Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng

  We will be happy to hear your thoughts

  Leave a reply

  Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
  Logo
  Register New Account
  Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
  Reset Password