Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 3959/KH-UBND 2022 triển khai Luật Cảnh sát cơ động Bình Thuận cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3959/KH-UBND Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2022   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022
Kế hoạch 3959/KH-UBND 2022 triển khai Luật Cảnh sát cơ động Bình Thuận cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3959/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động; xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 6109/CAT-PK02 ngày 07/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, bảo đảm kịp thời đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

– Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Yêu cầu:

– Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phải chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực hiệu quả.

– Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 Luật Cảnh sát cơ động được triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động

– Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

– Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát cơ động. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đang còn hiệu lực để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2022 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ngành và địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm kế hoạch triển khai Luật Cảnh sát cơ động thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thi hành và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động.

2. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này.

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ Công an tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Công an (V01, K02);
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
– Công an tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
– Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đăng

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password