Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 4169/KH-UBND 2022 hỗ trợ giảm nghèo hộ có người có công với cách mạng Bình Thuận cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4169/KH-UBND Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2022   KẾ HOẠCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
Kế hoạch 4169/KH-UBND 2022 hỗ trợ giảm nghèo hộ có người có công với cách mạng Bình Thuận cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4169/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025

Năm 2020, toàn tỉnh không còn hộ có thành viên là người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều. Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh; theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, toàn tỉnh có 10.552 hộ nghèo, chiếm 3,16% so với tổng số hộ toàn tỉnh, trong đó hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là 35 hộ, gồm 04 huyện, thị xã: La Gi: 02 hộ, Bắc Bình: 10 hộ, Hàm Thuận Bắc: 16 hộ và Hàm Thuận Nam: 07 hộ. Các tiêu chí nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (biểu chi tiết kèm theo).

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”. Nhằm tiếp tục thực hiện công tác chăm lo cho người có công với cách mạng và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đến 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2025, bảo đảm 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Việc chăm lo, hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG

Là những hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn.

– Là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc hộ nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2022: Giảm ít nhất 25% số hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo năm 2021, tương ứng giảm 08 hộ (trong đó: Huyện Bắc Bình: 02 hộ; huyện Hàm Thuận Bắc: 03 hộ; huyện Hàm Thuận Nam: 02 hộ; thị xã La Gi: 01 hộ).

2. Năm 2023: Giảm ít nhất 60% số hộ gia đình có thành viên là người công với cách mạng thuộc hộ nghèo còn lại của năm 2021, tương ứng giảm 15 hộ (trong đó: Huyện Bắc Bình: 04 hộ; huyện Hàm Thuận Bắc: 07 hộ; huyện Hàm Thuận Nam: 03 hộ; thị xã La Gi: 01 hộ) và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo phát sinh trong năm 2022 (nếu có).

3. Năm 2024: Giảm số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo còn lại của năm 2021, tương ứng giảm 12 hộ (trong đó: Huyện Bắc Bình: 04 hộ; huyện Hàm Thuận Bắc: 06 hộ; huyện Hàm Thuận Nam: 02 hộ) và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo phát sinh trong năm 2023 (nếu có).

4. Năm 2025: Giảm số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo phát sinh trong năm 2024 (nếu có) và không để phát sinh hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

– Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Kế hoạch số 4647/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TU và Kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

– Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa; khuyến khích, động viên mọi tầng lớp Nhân dân cùng tham gia. Đối với gia đình người có công với cách mạng phải có ý thức nỗ lực vươn lên, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường công tác phổ biến, truyền thông

– Tổ chức truyền thông, phổ biến, xây dựng các chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài về các tập thể, cá nhân đã có cách làm hay, mô hình sáng tạo đạt hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm hộ nghèo đối với hộ gia đình có thành viên là người công với cách mạng trên địa bàn.

– Tổ chức phổ biến, tập huấn, tư vấn các chính sách có liên quan đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chương trình giảm nghèo, chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm … kịp thời đến cán bộ, đội ngũ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhân dân; đặc biệt là người có công với cách mạng và thân nhân của họ biết thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức vận động toàn dân tham gia hỗ trợ các biện pháp giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng

– Chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia đóng góp, nhận đỡ đầu, trợ giúp cho hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt một số tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều.

– Đối với hộ thiếu hụt về thu nhập: Hỗ trợ cho vay vốn để làm kinh tế gia đình, học nghề, giải quyết việc làm, đất sản xuất, phương tiện sản xuất (đối với những hộ có người còn sức lao động) hoặc hỗ trợ thu nhập hàng tháng (đối với những hộ già neo đơn, không còn sức lao động).

– Đối với hộ thiếu hụt một số tiêu chí khác: Hỗ trợ về đời sống, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, nhận hỗ trợ phụng dưỡng, chi phí khám chữa bệnh, nhà ở, đất ở, hệ thống nước điện, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin…

+ Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến năm 2025 hoàn thành.

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

– Thường xuyên rà soát, giải quyết kịp thời những trường hợp đã đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi người có công nhưng bản thân, thân nhân và gia đình người có công chưa đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; nhất là đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

– Giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo kế hoạch; phát hiện đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan và các đoàn thể chính trị – xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vận động hợp pháp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Nguồn từ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp xã, huyện, tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 tại địa phương mình.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương thực hiện việc làm có ý nghĩa bằng hình thức nhận hỗ trợ hoặc nhận phụng dưỡng hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh, gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; đưa tin, bài về những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng.

5. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Lao động – TB&XH;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
– Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, KGVXNV, Th.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh

 


Biểu số 01

BẢNG TỔNG HỢP HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 – 2025
Kèm theo Kế hoạch số 4169/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT

Huyện, thị xã

Tổng số hộ dân

Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng

Phân tích nguyên nhân nghèo

Tổng số hộ nghèo

Tỷ lệ

Số hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng

Tỷ lệ

Số hộ không có đất sản xuất

không có vốn sản xuất, kinh doanh

Không có lao động

Không có công cụ/phương tiện sản xuất

Không có kỹ năng lao động, sản xuất

Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn, già yếu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Bắc Bình

33.697

971

2,88

10

0,03

1

10

1

10

10

10

2

Hàm Thuận Bắc

49.535

2741

5,53

16

0,03

1

2

6

1

3

12

3

Hàm Thuận nam

30.681

839

2,73

7

0,02

0

1

4

0

2

6

4

La Gi

18.364

404

2,20

2

0,01

2

2

1

2

2

1

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

35

 

4

15

12

13

17

29

Ghi chú: Mỗi hộ có nhiều nguyên nhân nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password