Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 42/KH-UBND 2023 triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Nam Định cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/KH-UBND Nam Định, ngày 10 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2019 - 2023 Căn cứ Luật
Kế hoạch 42/KH-UBND 2023 triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Nam Định cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/KH-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2019 – 2023

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 969/VPCP-PL ngày 17/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

– Bảo đảm công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023; trên cơ sở đó giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm việc thực hiện hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

– Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.

– Bảo đảm thời gian, tiến độ hoàn thành công việc, tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 nhưng chưa có hiệu lực) và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; phòng Tư pháp cấp huyện;

– Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

2. Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan;

– Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2024.

3. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản

– Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan;

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/03/2024.

4. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

5. Đăng tải các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của ngành, địa phương mình trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hệ thống hóa văn bản

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan;

– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

6. Đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản

– Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan;

– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

7. Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành.

– Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

– Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

– Tổng hợp, lập các danh mục văn bản trình cấp có thẩm quyền công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm

Thực hiện hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình và gửi kết quả hệ thống hóa văn bản về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2024.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

– Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định.

– Gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 05/3/2024.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
– Bộ Tư pháp; Để báo cáo
– Thường trực HĐND tỉnh; Để báo cáo
– Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; Để báo cáo
– Các sở, ban, ngành của tỉnh;
– HĐND và UBND các huyện, thành phố;
– Cổng TTĐT của tỉnh;
– Trang TTĐT của Sở Tư pháp;
– Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Lan Anh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password