Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 516/KH-UBND 2023 hoạt động thông tin đối ngoại Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 516 /KH-UBND Gia Lai, ngày 09 tháng 03 năm 2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Căn cứ Nghị
Kế hoạch 516/KH-UBND 2023 hoạt động thông tin đối ngoại Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 516 /KH-UBND

Gia Lai, ngày 09 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 5740/BTTTT-TTĐN ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023;

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

– Triển khai hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá tiềm năng và năng lực sẵn có để xây dựng và phát triển hình ảnh tỉnh Gia Lai, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia Việt Nam trên thế giới.

– Tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong và ngoài nước để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước.

– Hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội; tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vấn đề có liên quan đến biên giới quốc gia.

2. Yêu cầu:

– Phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, định hướng của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại của Trung ương và tỉnh Gia Lai về công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

– Phải đảm bảo sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tạo cơ sở để các cấp, các ngành và đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

– Công tác thông tin đối ngoại phải gắn chặt với công tác tuyên truyền, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; công tác bảo vệ chủ quyền và tuyên truyền biển đảo; phối hợp đồng bộ giữa công tác thông tin đối ngoại với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá và công tác bảo vệ, đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại tại địa phương, cụ thể:

– Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia Lai;

– Kế hoạch số 2509/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

– Kế hoạch số 1367/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

– Kế hoạch số 2302/KH-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

– Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

– Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể:

a) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối ngoại; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Phản bác, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Nâng cao năng lực công tác Thông tin đối ngoại trong quản lý, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo, giải quyết các sự kiện biên giới, biển, đảo theo các văn kiện pháp lý và các thoả thuận có liên quan trong tình hình mới cho lực lượng làm công tác Thông tin đối ngoại và trực tiếp quản lý biên giới tại các địa phương. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Phổ biến, nâng cao nhận thức về đảm bảo quyền con người của Việt Nam và của tỉnh…; định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin về nội dung và kết quả công tác đảm bảo quyền con người cho báo chí.

Tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường, điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư; công tác bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thông tin phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về đất nước, các thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

b) Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh Gia Lai:

Tuyên truyền bản sắc văn hóa tỉnh Gia Lai thông qua bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu, các lễ hội văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch, khu điểm du lịch…

Đẩy mạnh quảng bá các nông sản chủ lực, đặc trưng, các sản phẩm OCOP của tỉnh nhằm tiếp cận với các địa bàn mục tiêu và mở rộng, đa dạng hoá thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản ra các thị trường nước ngoài.

Tuyên truyền các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến quảng bá đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại của tỉnh nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, về nhu cầu hợp tác của địa phương cũng như tạo dựng tốt các mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh với cộng đồng quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai và các địa phương, hình ảnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai; trên các Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

c) Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại:

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh qua các sự kiện, hội nghị giao lưu hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai; thông qua hoạt động du lịch có liên quan đến các đoàn khách nước ngoài; hoạt động của các đoàn ra, đoàn vào; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Gia Lai; xây dựng mối quan hệ và phát huy vai trò của cộng đồng người Gia Lai đang sinh sống ở nước ngoài.

Tăng cường các tin, bài nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASEAN; các Hiệp định thương mại tự do; Liên hợp quốc;…

Tăng cường tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới lãnh thổ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia…

Triển khai những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động trao đổi thông qua diễn đàn song phương và đa phương.

Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại; giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, du lịch của địa phương ra nước ngoài.

Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, thực phẩm liên kết chặt chẽ với người sản xuất cung ứng nguyên liệu để thực hiện các quy trình sản xuất sạch, an toàn và có truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu phổ biến của các nước nhập khẩu; đồng thời cũng là giấy thông hành vào các thị trường cao cấp.

d) Đẩy mạnh việc hợp tác truyền thông:

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1698/KH-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 để xây dựng, sản xuất các tin, bài có nội dung tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Gia Lai phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; phản bác thông tin sai sự thật, phòng chống khủng hoảng truyền thông; tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2023.

đ) Cung cấp thông tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh:

Tổ chức các hội nghị thông tin báo chí, thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai; các buổi họp báo thông tin về các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của tỉnh, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; chủ động thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí và giải thích làm rõ các vấn đề báo chí quan tâm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận trong và ngoài nước về tình hình tỉnh Gia Lai và các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chủ động xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Gia Lai.

3. Thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030 tại địa phương:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 399/CTr -STTTT- BCHBĐBP ngày 18/3/2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai về việc phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 -2030.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp hướng dẫn tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; phát huy hệ thống hội nghị trực tuyến của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tuyên truyền quảng bá những thành tựu của đất nước, của tỉnh Gia Lai, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

– Định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

– Duy trì các hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề biên giới, Biển Đông, hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của địa phương.

– Định hướng cho các đơn vị, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh.

– Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, các sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá về đất nước, về tỉnh Gia Lai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành hiệu quả Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo đúng Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ban hành theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

– Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động công tác thông tin đối ngoại báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động Thông tin đối ngoại lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào thăm, làm việc tại tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí đối với lãnh đạo tỉnh.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (theo chức năng, nhiệm vụ) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thực hiện công tác Thông tin đối ngoại.

5. Sở Ngoại vụ

– Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong đó có các hoạt động được tổ chức lồng ghép trong các đoàn ra của tỉnh. Thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, văn hóa đối ngoại gắn với công tác thông tin đối ngoại.

– Chủ động cung cấp thông tin kinh tế – xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước.

– Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền đối ngoại có liên quan của địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

– Triển khai kế hoạch xuất bản Tập san Thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai, định kỳ 02 số/năm nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài nước.

– Phối hợp với Báo Thế giới và Việt Nam để xây dựng, sản xuất các tin, bài có nội dung tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Gia Lai.

– Quản lý, hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài tới hoạt động tại tỉnh phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; tiếp tục quan tâm, xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang tính bản sắc văn hóa địa phương để giới thiệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu các quy hoạch, kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

– Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài.

– Tham gia các khóa học, chương trình hội nghị và hợp tác đào tạo liên quan đến hoạt động hội nhập quốc tế theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

– Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch.

7. Sở Công Thương

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại của tỉnh để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm đối tác, hợp tác trong phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

– Tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hoạt động giao thương kết nối cung – cầu hàng hóa; kết nối cung cầu sản phẩm vùng miền,…; tham gia các gian hàng trên sàn thương mại điện tử như: Voso.vn, Tiki.vn, Postmart.vn… để mở rộng thị trường xuất khẩu. Chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, chính sách xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa,… của thị trường các nước để phổ biến, thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn nắm được và có kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhập và cung cấp kịp thời thông tin, số liệu về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh, những thành tựu, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chú trọng thông tin cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường và ý định đầu tư vào tỉnh Gia Lai nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.

– Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

– Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan quảng bá hình ảnh của tỉnh Gia Lai qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, triển lãm quốc tế.

9. Sở Tài chính

Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự toán do các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập theo đúng quy định, Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Gia Lai.

10. Công an tỉnh

– Chủ trì, theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình an ninh đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Gia Lai.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại chuyên ngành, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua các kênh và biện pháp đặc thù, góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

– Bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước; phát hiện và đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng thông tin đối ngoại gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước thông qua hoạt động đối ngoại với các nước bạn láng giềng (Lào, Campuchia …), đặc biệt là với các địa phương tiếp giáp biên giới.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới của tỉnh.

– Thực hiện có hiệu quả Chương trình 399/CTr-STTTT-BCHBĐBP ngày 18/3/2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai về việc phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030.

12. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

– Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai).

– Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội chợ kêu gọi hợp tác đầu tư. Thường xuyên cập nhật thông tin về môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp, dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, các thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Ban, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận và khai thác thông tin.

13. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai

– Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và của tỉnh Gia Lai, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh; thông tin toàn diện về tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh;

– Mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Gia Lai, về truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Gia Lai. Tăng cường phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đất nước, địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

– Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai tiếp tục thực hiện phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

14. Các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

– Tiếp tục thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý.

– Thường xuyên cập nhật hoạt động thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ các nội dung liên quan đến yêu cầu thông tin đối ngoại để nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh.

– Tăng cường mở các lớp tập huấn theo yêu cầu đặc thù của địa phương, kết hợp truyền thông truyền thống với truyền thông mới để nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

– Tiếp tục phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại (gồm 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công chức trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại), gửi danh sách cho Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp.

– Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật an ninh, quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 của tỉnh Gia Lai đã được phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh.

Các ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí thuộc ngân sách chi cho hoạt động thông tin đối ngoại thuộc ngành, địa phương quản lý.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023 của tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 theo phạm vi quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/11/2023 (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.


Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Lãnh đạo UBND tỉnh;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai;
– Cổng TTĐT của tỉnh;
– CVP, các PCVP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Lịch

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password