Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 52/KH-UBND 2023 thông tin dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô Hà Nội cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/KH-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT THỦ ĐÔ
Kế hoạch 52/KH-UBND 2023 thông tin dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô Hà Nội cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/KH-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thu đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 07/11/2022 của Thành ủy), Kết luận số 97-KL/TU ngày 10/11/2022 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các tổ chức và Nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài nước về việc xây dựng chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm hoàn thiện Luật Thủ đô góp phần thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Phát huy vai trò chủ động của chính quyền thành phố Hà Nội, sự huy động của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan Trung ương, địa phương trong nước, doanh nghiệp, Nhân dân và toàn xã hội trong xây dựng, hoàn thiện các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội ban hành. Đồng thời, động viên, khuyến khích Nhân dân, tạo sự tích cực tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật về Thủ đô nói chung và Luật Thủ đô (sửa đổi) nói riêng.

– Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và Thành phố; trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị Thành phố trong thực hiện truyền thông theo từng chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo lĩnh vực và quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

2. Yêu cầu

– Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức, thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được ban hành; Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm không trùng lắp và phù hợp với tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải bám sát các nhiệm vụ, hoạt động của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); nội dung các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm với hình thức phù hợp; xác định cụ thể thời gian, hình thức thực hiện, kết quả đầu ra và trách nhiệm chủ trì các Sở, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội theo lĩnh vực đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); sự phối hợp của cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan Trung ương và địa phương; cơ quan truyền thông Trung ương và Thành phố; phối hợp của các cấp chính quyền Thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

– Sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Quan điểm, định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô (sửa đổi); các chính sách đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Sức lan toả, tác động xã hội của Luật Thủ đô (sửa đổi) và các chính sách đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi) tới xã hội, hệ thống chính trị Trung ương và địa phương cả nước, các cơ quan, ban, ngành Thành phố Hà Nội, Nhân dân Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước.

– Các sự kiện chính trị, pháp lý, các hoạt động tiêu biểu của Trung ương, Thành phố, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Các diễn đàn pháp luật về các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Các Hội thảo, tọa đàm về các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Thời điểm tuyên truyền

Cao điểm tuyên truyền năm 2023 và năm 2024 (trước, trong và sau thời điểm Quốc hội thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách đề xuất, xây dựng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các Cơ quan Trung ương, chính quyền các tỉnh, thành phố bằng hình thức phù hợp

a) Đơn vị thực hiện: UBND Thành phố Hà Nội

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan truyền thông của Trung ương, tỉnh, thành phố trong cả nước.

c) Sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật được đăng tải, phát sóng.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên (năm 2023, năm 2024).

2. Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền về tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách đề xuất, xây dựng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thành phố bằng hình thức phù hợp

a) Các đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Cơ quan báo, đài Thành phố.

b) Sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật được đăng tải, phát sóng.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên (năm 2023, năm 2024)

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo từng lĩnh vực

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách nâng cao năng lực tài chính – ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài chính

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024

d) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

e) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương;Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

g) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sơ Tư pháp, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

h) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sơ Tư pháp, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

i) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững.

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

k) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế – xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước

– Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan Trung ương; Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, các bài viết, tin bài, sản phẩm thông tin, tuyên truyền pháp luật (phóng sự, tọa đàm truyền hình, phát thanh, phỏng vấn..) được đăng tải, phát sóng.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023, năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

– Tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng triển khai Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

– Tổ chức đánh giá kết quả thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 20 của tháng cuối Quý, 6 tháng và năm.

2. Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

– Căn cứ điều kiện thực tiễn tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động truyền thông Luật Thủ đô (sửa đổi) và chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố nội dung truyền thông dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) do cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này cung cấp.

– Phối hợp cơ quan báo, đài Trung ương, và các báo khác của Thành phố như: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị (Ấn phẩm pháp luật & Xã hội), Báo Lao động Thủ đô…, tăng cường truyền thông dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) có tác động lớn đến xã hội trên địa bàn Thành phố và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

– Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng Chương trình tuyên truyền, phổ biến Dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

– Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo quy định tại Kế hoạch này.

3. Văn phòng UBND Thành phố

– Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông đăng tải nội dung chính dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) lên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố nội dung Dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) do cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này cung cấp.

– Phối hợp với các cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này cung cấp thông tin cho cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố tuyên truyền các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

4. Sở Thông tin và Truyền thông

– Phối hợp với các cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông, về dự thảo chính sách theo nội dung Kế hoạch này.

– Phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông chính sách và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động này bảo đảm thống nhất theo quy định tại Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, được Nhân dân quan tâm.

– Đăng tải nội dung chính dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) lên Công giao tiếp điện tử Thành phố (nay là Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội).

5. Các sở, ngành Thành phố: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Cục thuế Thành phố.

– Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô do đơn vị mình chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này.

– Chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.

– Cung cấp nội dung tuyên truyền đến Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải lên Trang thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/, Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố https://www.hanoi.gov.vn/ và các cơ quan báo, đài của Thành phố.

– Cử người phát ngôn, tham gia tọa đàm các chương trình truyền thông dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này.

6. Sở Ngoại vụ

Chủ động phối hợp cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này và các cơ quan, tổ chức liên quan, tổ chức tuyên truyền cho đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú, làm việc, lao động, học tập trên địa bàn Thành phố bàng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

7. Sở Tài chính

– Chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này.

– Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành tham mưu tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Thường xuyên tổ chức truyền thông về tiến độ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và các chính sách đề xuất, xây dựng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông để phát sóng, chú trọng vào khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả để tuyên truyền.

9. Các cơ quan báo chí của Thành phố

Phối hợp với cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) tăng cường tuyên truyền qua tin, bài, chuyên mục… trên báo giấy, báo in và các hình thức phù hợp.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghiệp và khu Chế xuất Thành phố

Tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp; Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện, xây dựng về dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

11. Đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố

– Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp thông tin, tuyên truyền tới các đại biểu Quốc hội của Thành phố, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

– Tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo Kế hoạch này đến cán bộ, công chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

– Phối hợp Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, Cơ quan chủ trì thông tin, tuyên truyền chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã phân công thực hiện tại mục 3, Phần III Kế hoạch này thực hiện truyền thông dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố, Ban Tuyên giáo cơ sở thường xuyên định hướng tuyên truyền về dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Định kỳ giao ban Tổng biên tập các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền về tiến độ xây dựng Luật Thủ đô, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

13. Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy

Kết hợp với hệ thống chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể Nhân dân tổ chức thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) thông qua hoạt động quần chúng nhằm tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng, góp ý đối với Dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo sự đồng thuận của cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

– Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Kế hoạch này và quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ để xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện.

– Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền về dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Quốc hội;
– Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ, ngành Trung ương;
– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Các tỉnh, thành phố;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Đoàn Đại biểu QH Hà Nội;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT UBND Thành phố;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– UBND quận, huyện, thị xã;
– VPUB: CVP, PCVP C.N.Trang, các phòng CM, BTCD, HCTC, QTTV, TTTH&CB, NK;
– Lưu: VT, NC(Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password