Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 599/KH-UBND 2023 tổ chức Ngày Sách Việt Nam Bình Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 599/KH-UBND Bình Thuận, ngày 01 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
Kế hoạch 599/KH-UBND 2023 tổ chức Ngày Sách Việt Nam Bình Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 599/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg , ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 339/KH- BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

– Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

– Các hoạt động được tổ chức bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

– Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2023 (trọng tâm từ ngày 15/4 đến 30/4/2023).

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp và đạt hiệu quả cao.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

1. Thông tin, tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

– Nội dung tuyên truyền

+ Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

+ Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Sách và Văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh; ý nghĩa của “Ngày sách và bản quyền thế giới” 23/4; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào đọc sách; các mô hình xây dựng văn hóa đọc cần nhân rộng.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Báo Bình Thuận; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tập trung tuyên truyền từ giữa tháng 3/2023 đến hết tháng 4/2023.

2. Đầu tư, trao tặng tủ sách và phát động quyên góp sách cho trường học thuộc các xã khó khăn

– Nội dung: Đầu tư, trao tặng tủ sách cho trường học thuộc các xã khó khăn, với các ấn phẩm có nội dung phong phú như: Văn học nghệ thuật, khoa học, lịch sử, địa lý, sách giáo khoa, truyện tranh…; phát động, tổ chức phong trào quyên góp sách, hỗ trợ cho các thư viện thuộc vùng khó khăn. Qua đó, góp phần hỗ trợ việc học tập và tạo môi trường sinh hoạt, học tập lành mạnh, bổ ích và nâng cao văn hóa đọc.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan.

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023.

3. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các trường học

– Nội dung:

+ Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, chú trọng các địa bàn vùng có điều kiện khó khăn.

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; xây dựng các loại hình thư viện; tổ chức các hội thi về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023.

4. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện

– Nội dung:

+ Chỉ đạo, tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện tỉnh và thư viện cấp huyện do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

+ Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách, phát động quyên góp sách….

+ Tuyên dương những người có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, người đọc thường xuyên đọc sách tại các thư viện, gia đình đọc sách…

– Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam ở các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế; lồng ghép vào hoạt động của đoàn, hội, đội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động quảng bá, cổ động trực quan tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; các hoạt động hỗ trợ, trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn và đặc biệt khó khăn,.…

6. Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; treo băng rôn tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh

– Đơn vị thực hiện: Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

– Thời gian: Từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

– Là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

– Chỉ đạo hệ thống các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

– Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại mục 1 và 2 phần III của Kế hoạch này và trong phạm vi dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

– Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo nội dung tại mục 3 phần III của Kế hoạch.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

– Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động và nhiệm vụ liên quan trong hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo nội dung tại mục 4. phần III của Kế hoạch.

– Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống thư viện tuyến huyện, xã tham gia hưởng ứng Kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đạt hiệu quả.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận

– Chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin các sự kiện về hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

– Tập trung tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Chủ động xây dựng Kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng hệ thống pano, khẩu hiệu và xe loa nhằm cổ động, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

8. Đề nghị các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

– Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; treo băng rôn tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (hoặc thực hiện lồng ghép từ các chương trình, đề án liên quan) và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo quy định; đồng thời, sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, trước ngày 04/5/2023 các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông./.


Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Thuận;
– UBND các huyện, thị, thành phố;
– Lưu: VT, KGVXNV, Trang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password