Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 782/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg Bến Tre cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 782/KH-UBND Bến Tre, ngày 17 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ
Kế hoạch 782/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg Bến Tre cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 782/KH-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg , ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 01/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg đến các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

2. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước , huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương và bảo đảm các nguồn lực cần thiết trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH trên lĩnh vực phụ trách; bảo đảm việc chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, đưa nội dung này thật sự thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC(1).

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên giám sát công tác PCCC và CNCH bảo đảm đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Từng cấp, từng ngành, địa phương phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

3. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dụng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức , kỹ năng về PCCC và CNCH cho Nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

6. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn,…). Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và CNCH hiện đại, phù hợp với tình hình, sự phát triển của đất nước. Nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch này (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế (thực hiện thường xuyên).

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại sở, ngành, địa phương; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

d) Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn P CCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

đ) Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

g) Nghiên cứu tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng C ảnh sát PCCC và CNCH, đảm bảo đầu tư trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chiến đấu; các loại phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

h) Thực hiện tốt công tác thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH, bảo đảm triển khai, tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra. Đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác lập, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH theo quy định (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

i) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn tỉnh mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

k) Thực hiện chi khen thưởng, hỗ trợ đột xuất từ Quỹ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH (theo hướng dẫn của Bộ Công an).

2. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, rà soát, đánh giá bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trong các đề án, dự án quy hoạch đáp ứng yêu cầu về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về PCCC của Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, đặc biệt là đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cao tầng,..; kiên quyết xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép,… (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

3. Sở Công Thương

a) Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản hóa chất, hàng hóa có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ và an toàn sử dụng điện.

b) Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý các cơ sở sản xuất, bảo quản, tồn chứa, kinh doanh hóa chất trên địa bàn; rà soát, đề xuất kế hoạch, phương án di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa ở các cấp học, hoạt động ngoại khoá ở các cấp học; tổ c hức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý các hoạt động về PCCC và CNCH trong các cơ sở giáo dục theo c ác nội dung tại Kế hoạch số 6231/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT).

b) Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT .

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

6. Sở Nội vụ

Phối hợp Công an tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sác h đ ặc thù cho lực lượng chữa cháy và CNCH phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; phù hợp tính chất công việc, điều kiện của tỉnh, khả năng của ngân sách nhà nước và cân đối với các lực lượng khác (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH theo hướng hiện đại; chủ trì nghiên cứu xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý về văn hóa tăng cường thanh tra, kiếm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của Công an tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường chỉ đạo công tác PCCC rừng tại địa phương; đẩy mạnh ứng d ụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với Công an tỉnh trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

11. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật hiện hành (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan cân đối các nguồn vốn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư các dự án nâng cao năng lực PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nội dung tích hợp hạ tầng PCCC vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

13. Sở Giao thông vận tải

a) Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý, giải toả các công trình, vật kiến trúc, vật thể cản trở hoạt động chữa cháy và CNCH trên các tuyến phố, tuyến đường trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các phương tiện giao thông vận tải (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Đưa nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe (sau khi có chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải).

14. Sở Tư pháp

Góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

15. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH theo hướng dẫn của Công an tỉnh (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

16. Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên mục về hoạt động PCCC và CNCH để phát sóng định kỳ hàng tháng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về PCCC và CNCH vào các khung giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo cơ chế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

c) Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện (từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

d) Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

đ) Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

e) Quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNC H, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

a) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

b) Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

c) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

d) Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ” (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

19. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đảm bảo xử lý nghiêm nhằm răn đe, nâng cao ý thức của mọi người dân trong chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo)

20. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho đội ngũ đoàn viên, thành niên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đoàn viên (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và nhiệm vụ được phân công, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh) để tập hợp, theo dõi (hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2023).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an (Cục cảnh sát PCCC&CNCH);
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– CT, các PCT.UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
– TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
– Thành viên BCĐ PCCC tỉnh;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND các huyện, thành phố;
– Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
– Phòng: KT, NC, TH;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Cảnh(1) Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ – TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password