Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 8672/KH-UBND 2022 triển khai Quyết định 926/QĐ-TTg Quảng Nam cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8672/KH-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 926/QĐ-TTG NGÀY 02/8/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG
Kế hoạch 8672/KH-UBND 2022 triển khai Quyết định 926/QĐ-TTg Quảng Nam cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8672/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 926/QĐ-TTG NGÀY 02/8/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ AN NINH, TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên mọi mặt, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần.

2. Mục tiêu cụ thể

– Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các vụ, việc khiếu kiện đông người trái pháp luật, gây rối, khủng bố, bạo loạn chính trị tại địa bàn nông thôn.

– Tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19).

– Đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững.

– Đến hết năm 2025, có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị – An ninh trật tự – Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự – Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

3. Yêu cầu

– Thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo các tình huống, chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

– Việc thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; gắn với xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân từ tỉnh đến xã, các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực hiện Kế hoạch; các giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới phải lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, khu vực, lĩnh vực cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

– Phạm vi không gian: Kế hoạch triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn trong tỉnh.

– Phạm vi thời gian: Từ năm 2022 đến hết năm 2025.

2. Đối tượng

Tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới đối với cấp huyện, xã.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

– Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quyết định, Đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025.

– Rà soát, nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đối với thôn kiểu mẫu; xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

– Ban hành tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận hộ gia đình, khu dân cư, xã, huyện an toàn về an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn và đánh giá, phân loại, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công nhận các danh hiệu khác có liên quan đến an ninh, trật tự gắn với quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới, xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa hàng năm”.

– Ban hành hướng dẫn tiêu chí, quy trình xây dựng mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự” ở cơ sở; ban hành tiêu chí và triển khai xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới

– Tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; kết quả triển khai thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào cả nước chung xây dựng nông thôn mới đến các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong thực hiện Chương trình, để Nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

– Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền; cập nhật kịp thời tình hình an ninh, trật tự; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, chức vụ, môi trường để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo ở vùng nông thôn; phổ biến gương người tốt, việc tốt, mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin, internet và các nền tảng mạng xã hội, tăng cường đối thoại, tương tác với Nhân dân, lắng nghe thông tin từ cơ sở; định hướng dư luận xã hội trong đấu tranh phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về chủ trương, thành quả xây dựng nông thôn mới.

– Lực lượng Công an, nhất là Công an xã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền; lồng ghép nội dung vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia ở địa bàn nông thôn

– Đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc: Tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu phức tạp, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những vấn xã hội đang quan tâm để xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối, gây chia rẽ khối đại đoàn toàn kết dân tộc, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia.

– Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung tiêu chí xã không có khiếu kiện đông người kéo dài, trái pháp luật: Triển khai thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân kịp thời, đúng pháp luật; cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thực hiện chính sách xã hội … theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tính chất từng vụ việc, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự.

– Không để xảy ra tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật hoặc lợi dụng các vấn đề về “tôn giáo, dân tộc” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo; hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; tranh thủ người có uy tín, các chức sắc để vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái phép tại địa bàn nông thôn, miền núi.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế ở địa bàn nông thôn: Rà soát những bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương, các vấn đề nhạy cảm liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, quy hoạch và quản lý quy hoạch, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn

– Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn nông thôn theo phân công, phân cấp. Kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội ở địa bàn nông thôn, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

– Quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội hoặc đang có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để có biện pháp quản lý, răn đe không để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư nông thôn.

– Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường ở địa bàn nông thôn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, quy định trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra.

– Tiếp tục chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật, an toàn xã hội; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1556/QĐ- UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 1863/ĐA-CAT-PV28 ngày 11/11/2015 của Công an tỉnh về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Namo, giai đoạn 2021-2025.

– Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể. Chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo, tạp chí), mạng xã hội (Internet, Zalo, Facebook); thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư; tuyên truyền lưu động tại các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, khu vực đông dân cư; sử dụng panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; xây dựng bản tin, thông tin, thông báo nội bộ; gặp mặt, tọa đàm, mitting, biểu dương lực lượng; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hội thi … để tuyên truyền, vận động Nhân dân; kết hợp vận động tập trung theo chuyên đề và vận động cá biệt tại các địa bàn phức tạp về ANTT.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở; lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, có sức khỏe để làm hạt nhân, nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến. Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế lãnh đạo, quan hệ phối hợp, kinh phí hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; chính sách đối với người dân bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong khi tham gia đấu tranh phòng chống, tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

– Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ về pháp luật, nghiệp vụ nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; đầu tư trang bị, đào tạo cho các lực lượng này đủ khả năng làm nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, tuyến biên giới, ven biển.

– Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

6. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an xã theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

– Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân … nhằm nâng cao nhận thức, hành động của lực lượng Công an xã.

– Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định có liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

– Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, khả năng vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng Công an xã để đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới và mục tiêu của Chương trình.

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần thực hiện đạt mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

7. Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn

– Tiếp tục triển khai công tác phối hợp giữa Công an xã với Dân quân tự vệ, Kiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; trong đó, chú trọng chỉ đạo phối hợp giữa Công an xã chính quy và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã.

– Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhanh chóng, chính xác tuân thủ luật pháp, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

– Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

– Chủ động rà soát, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn giữa các lực lượng liên quan; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, quy chế phối hợp phù hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để công tác phối hợp đạt hiệu quả.

– Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên cùng cấp trong xây dựng phong trào và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh bố trí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Cơ chế tài chính thực hiện Chương trình thực hiện theo cơ chế tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và các quy định của pháp luật hiện hành. Việc sử dụng các nguồn kinh phí huy động phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

– Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

– Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức xây dựng, nhân rộng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới.

– Hằng năm, đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ được giao.

– Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

– Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

– Tổng hợp kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

– Hằng năm, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính

– Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Thẩm định kinh phí triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch theo kết quả tổng hợp và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định kinh phí trung hạn, hằng năm để thực hiện các nội dung Kế hoạch.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương phối hợp với cơ quan Công an thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống sử dụng ma túy và hỗ trợ quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng dân cư theo chức năng, nhiệm vụ.

7. Các Bở, Ban, ngành

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

– Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; giao Công an huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ.

– Tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới.

– Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách địa phương thực hiện Kế hoạch; quản lý, sử dụng đúng quy định, hiệu quả vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

– Kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của địa phương; định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 11) báo cáo kết quả triển khai, thực hiện gửi Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an; sơ kết, tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

9. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh

Đẩy mạnh chỉ đạo các tổ chức cấp dưới có liên quan chủ động, tích cực phối hợp tham gia thực hiện Chương trình, đồng thời tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Quảng Nam./.


Nơi nhận:
Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an (Cục V05);
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Các Bở, Ban, ngành;
– BCĐ các CTMT quốc gia tỉnh;
– CPVP UBND tỉnh;
– Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, HCTC, KTN, TH, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password