Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 91/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW tăng sự lãnh đạo Đảng Bình Thuận cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/KH-UBND Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW, NGÀY 05/01/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ
Kế hoạch 91/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW tăng sự lãnh đạo Đảng Bình Thuận cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 91/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW, NGÀY 05/01/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 12- CT/TW); Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW, ngày 18/4/2022 của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng (viết tắt là Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW), Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP, ngày 13/10/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, can bô, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân và vai trò của đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam.

– Củng cố, phát huy hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, góp phần mở rộng mối quan hệ đối ngoại, hợp tác, tranh thủ các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

– Quán triệt sâu, kỹ quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, vai trò của đối ngoại nhân dân – một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của đất nước.

– Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại nhân dân được nêu tại Chỉ thị số 12-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

– Phát huy vai trò của cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức nhân dân và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân.

– Chú trọng công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 299-QĐ/TU, ngày 05/8/2016 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Rà soát, tham mưu Ban Thương vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 299-QĐ/TU (khi có Quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 272-QĐ/TW và Hướng dẫn mới thay thế Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW).

– Cơ quan chủ trì soạn thảo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương.

– Thời gian thực hiện: Khi có điều chỉnh mới và hiệu lực thi hành.

2. Tăng cường mối quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan hệ kết nghĩa, hợp tác, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh với chính quyền tỉnh, thành phố của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

– Cơ quan tham mưu thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Ưu tiên thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, giao lưu nhân dân với các quốc gia Châu Á, nhất là các quốc gia có chung đương biên giới (Lào, Campuchia và Trung Quốc), các quốc gia là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống của Việt Nam theo hướng toàn diện, thực chất, linh hoạt, đi vào chiều sâu trên cơ sở đường lối, chủ trương, định hướng công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Chú trọng việc xây dựng và nuôi dưỡng quan hệ hữu nghị trong thế hệ trẻ.

– Cơ quan tham mưu thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3. Tăng cường, chủ động tham gia các chương trình, hoạt động giao lưu nhân dân, gặp mặt, kỷ niệm,… do Trung ương và các tổ chức có liên quan tổ chức để kết hợp quảng bá, giới thiệu thế mạnh về kinh tế – xã hội (nhất là du lịch), thiên nhiên, văn hóa, con người,… của tỉnh đến với các tổ chức và bạn bè quốc tế.

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh, xem xét việc thành lập một số tổ chức hữu nghị trên địa bàn tỉnh, hướng đến việc thành lập hội Hữu nghị nhân dân tỉnh Bình Thuận, tạo sự kết nối chặt chẽ, liên thông với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân.

– Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Trong quý II/2023.

3. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức trong nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước

3.1. Có giải pháp phù hợp, hiệu quả để kết nối, tập hợp, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về ngươi Bình Thuận ở nước ngoài, nhất là thế hệ kiều bào trẻ và các thân nhân đang sinh sống tại tỉnh.

– Cơ quan thực hiện:

+ Sở Nội vụ thực hiện.

+ Công an tỉnh triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức mình.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, nhất quán về chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng, Nhà nước; về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc khuyến khích, tạo điều kiện để các kiều bào hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước, đem tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

– Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp khi có đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Nâng cao hiệu quả công tác vận động phi chính phủ nước ngoài

4.1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

– Cơ quan tham mưu thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Trong quý II/2023, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

4.3. Chủ động, tranh thủ sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan Trung ương có liên quan để kết nối, kêu gọi, vận động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài vào các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đồng thời, là cầu nối truyền tải thông tin về tỉnh Bình Thuận ra thế giới.

– Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân

Chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, đối tác quốc tế đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới; khai thác mặt tích cực của mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các vấn đề quốc tế, về công tác đối ngoại, tăng cường hiểu biết tích cực của nhân dân các nước về Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng và quan hệ của Việt Nam với các nước. Đặc biệt, các đoàn đi công tác nước ngoài phải tăng cường công tác thông tin đối ngoại này trong suốt chuyến đi.

– Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu công tác đối ngoại nhân dân

– Quan tâm củng cố, kiện toàn và tăng cường công tác đào tạo nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng: Các sở, ban, ngành, địa phương có công chức, viên chức làm công tác đối ngoại.

– Về công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân: Sở Nội vụ phối hợp thực hiện khi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương có đề án, kế hoạch hoặc nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

– Có các cơ chế phù hợp để đảm bảo điều kiện, kinh phí cho các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh: Sở Tài chính chủ trì.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch này; xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hàng năm và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thương vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và các bao cao định kỳ theo chỉ đạo của Trung ương./.


Nơi nhận:
– Bộ Ngoại giao;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Ban Dân vận Tỉnh ủy;
– Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, KGVXNV (Trình)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password