Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Nghị quyết 11/NQ-CP 2023 hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại cập nhật 03/2023

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023 NGHỊ QUYẾT HẠN MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ VÀ HẠN MỨC VAY VỀ CHO VAY LẠI NĂM 2023. CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức
Nghị quyết 11/NQ-CP 2023 hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại cập nhật 02/2023

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HẠN MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ VÀ HẠN MỨC VAY VỀ CHO VAY LẠI NĂM 2023.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Qun lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Tài chính tại văn bản số 292/TTr-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2022 và văn bản số 692/BTC-QLN ngày 19 tháng 01 năm 2023;

Trên cơ sở kết qu biu quyết của các Thành viên Chính ph.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chính phủ thống nhất phê duyt hn mức bo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 292/TTr-BTC nêu trên. B Tài chính chu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu đề xuất.

2. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện trong kế hoạch vay trnợ công năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ngân hàng Ch
ính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển VN;
VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân Trợ lý TTg,
các Vụ: QHQT, PL, TH;
Lưu: VT, KTTH (2b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password