Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Nghị quyết 157/NQ-CP 2022 điều chỉnh dự toán bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết Tổng cục Thuế cập nhật 01/2023

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 157/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT NĂM 2021 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
Nghị quyết 157/NQ-CP 2022 điều chỉnh dự toán bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết Tổng cục Thuế cập nhật 12/2022

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 157/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT NĂM 2021 CỦA TỔNG CỤC THUẾ VÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019

Căn cứ các Nghị quyết: số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, số 53/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 nâm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình s 289/TTr-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2022; văn bản tiếp thu, giải trình số 12902/BTC-KHTC ngày 07 tháng 12 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội điều chỉnh một số nội dung Tờ trình số 444/TTr-CP ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan như đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 289/TTr-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2022. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung này; chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; gửi tài liệu đúng thời hạn; chịu trách nhiệm rà soát phương án bố trí khoản kinh phí này, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTgCP, các TVCP;
– Các Bộ: TC, TP, KHĐT;
– VPCP: BTCN, PCN. Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password