Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KÉO DÀI THỜI HẠN THANH TOÁN cập nhật

 PHỤ LỤC HỢP ĐỒNGSố......../PLHĐCăn cứ theo HĐKT số.................... đã ký ngày…/…/…..Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bênHôm nay, ngày .../…/…… tại…………………..Chúng tôi gồm có:BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):CÔNG TY……………………………………………………………Đại diện: Ông/Bà…………………………………………………….Chức vụ: …………………………………………………………….Địa chỉ:………………………………………………………………Điện thoại: …………………………… Fax:………………………..Mã số thuế:...........................................................................................Số tài khoản:.........................................................................................BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):CÔNG TY……………………………………………………………Đại diện: Ông/Bà…………………………………………………….Chức vụ:
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KÉO DÀI THỜI HẠN THANH TOÁN cập nhật

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……../PLHĐ

Căn cứ theo HĐKT số.………………. đã ký ngày…/…/…..

Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên

Hôm nay, ngày …/…/…… tại…………………..Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY……………………………………………………………

Đại diện: Ông/Bà…………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax:………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………..……………………..

Số tài khoản:…..…………………………………………..………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY……………………………………………………………

Đại diện: Ông/Bà…………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax:………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…..…………………………………………………………………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số …., ngày….., tháng….năm……..cụ thể như sau:

1………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………….

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…….

5.2 PLHĐ được lập thành ……. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………. số …………..và có giá trị kể từ ngày ký.

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                (Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password