Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 01/2023/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2023/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/2023/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng áp dụng: Các Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành).

Điều 2. Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 5.300 đồng/kg (Năm ngàn ba trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính;
– Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
– TT.UBND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– TT.Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT.6.03.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password