Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Bình Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2023/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Bình Thuận cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2023/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BẰNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh;
– Các Ban HĐND tỉnh;
– Báo Bình Thuận;
– Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, NC&KSTTHC, KGVXNV (Trình)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Anh Dũng

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password