Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2023/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2022/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Gia Lai cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2023/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2022/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-STC ngày 11 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Tài chính (b/c);
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính (b/c);
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp (b/c);
– Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các PCVP UBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai;
– Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
– Báo Gia Lai;
– Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password