Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ hỗ trợ người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động Đà Nẵng cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2023/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUY
Quyết định 05/2023/QĐ-UBND bãi bỏ hỗ trợ người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động Đà Nẵng cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/2023/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NGỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 187/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2023 và kết quả biểu quyết của các thành viên UBND thành phố tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố về việc ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và Quyết định số 45/20120/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
– UBMTTQ thành phố;
– Công thành phố;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
– UBND các quận, huyện; xã, phường;
– Trung tâm THVN tại TP.ĐN;
– Đài PTTH ĐN; Báo Đà Nẵng;
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Thị Kim Yến

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password