Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2023/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 03 năm 2023   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1726/2014/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN
Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2023/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1726/2014/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3061/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1726/2014/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2014 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/04/2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 366/TTr-STTTT ngày 24 tháng 02 năm 2023 và Báo cáo thẩm định số 91/BCTĐ-STP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3061/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về Sửa đổi Điều 6 Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3 Quyết định;
– Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
– Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
– Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c);
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sở Tư pháp (để cập nhật vào cơ sở dữ liệu);
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
– Công báo tỉnh Thanh Hóa;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
– Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password