Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 139/QĐ-TTg 2023 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lạng Sơn cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN DÂN TRONG
Quyết định 139/QĐ-TTg 2023 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lạng Sơn cập nhật 02/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 139/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN DÂN TRONG THỜI GIÁP HẠT NĂM 2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 425/LĐTBXH-BTXH ngày 17 tháng 2 năm 2023, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1186/BTC-NSNN ngày 09 tháng 2 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
– Bộ KH&ĐT;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KGVX QHĐP, TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).ND7

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password