Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 143/QĐ-UBND-HC 2023 Quy chế phối hợp quản lý việc giao cho Bưu điện Đồng Tháp cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC GIAO CHO BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẢM NHẬN
Quyết định 143/QĐ-UBND-HC 2023 Quy chế phối hợp quản lý việc giao cho Bưu điện Đồng Tháp cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 143/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC GIAO CHO BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẢM NHẬN NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý việc giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 855/QĐ-UBND-HC ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
– Các PCT/UBND Tỉnh;
– TCT Bưu điện VN, Bưu điện tỉnh ĐT;
– Lưu: VT, KSTTHC (A)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC GIAO CHO BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẢM NHẬN NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, SỐ HÓA HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND-HC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp quản lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giao cho Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Sở, ban, ngành Tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Tỉnh.

2. Tổ chức được giao đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bưu điện tỉnh Đồng Tháp; Bưu điện huyện, thành phố và Bưu điện xã, phường, thị trấn.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có sự phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình phối hợp.

3. Đảm bảo công tác hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung và trách nhiệm phối hợp của Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1. Tham mưu, đề xuất các TTHC thuộc quyền quản lý có thể giao cho Bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cùng cấp.

2. Giao cho Bưu điện thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý đối với các TTHC đã được UBND Tỉnh quyết định giao cho Bưu điện đảm nhận.

3. Thông tin, tuyên truyền việc giao cho Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành, địa phương.

4. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý:

a) Hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Xây dựng chi tiết, cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch quy trình giải quyết các TTHC được giao cho Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả để công tác phối hợp thực hiện được dễ dàng, thuận lợi.

c) Cập nhật kịp thời các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ xử lý từng hồ sơ trên Hệ thống này để giải quyết TTHC theo quy định, bảo đảm thời gian giải quyết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Cung cấp thông tin về quá trình giải quyết TTHC được giao cho Bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả cho Bộ phận Một cửa và nhân viên Bưu điện khi có yêu cầu.

đ) Chủ động tham mưu để có thông báo bằng văn bản đến Bộ phận Một cửa về lý do chậm giải quyết hồ sơ TTHC được giao cho Bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả; kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả theo đúng quy định.

e) Thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi của các TTHC được công khai bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến lĩnh vực TTHC được giao nhiệm vụ cho Bưu điện tại Bộ phận Một cửa.

g) Chủ động phối hợp với Bộ phận Một cửa quản lý công tác hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện; có phương án bố trí dự phòng cán bộ, công chức, viên chức không chuyên trách để kịp thời thay thế nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa trong các trường hợp nhân viên Bưu điện nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học hoặc nghỉ vì lý do khách quan khác mà phía Bưu điện chưa bố trí được nhân viên Bưu điện khác thay thế; kịp thời cử cán bộ, công chức, viên chức đến Bộ phận Một cửa khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tăng đột biến mà phía Bưu điện chưa bố trí được nhân viên Bưu điện khác để hỗ trợ xử lý công việc.

h) Quyết toán phí, lệ phí thực hiện TTHC với Bộ phận Một cửa được thu tại Bộ phận Một cửa (nếu có).

5. UBND cấp huyện ngoài những nội dung và nhiệm vụ phối hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, còn có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với Bưu điện cấp huyện định kỳ hàng quý và năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo Văn phòng UBND Tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao cho Bưu điện trên địa bàn (bao gồm các xã, phường, thị trấn) và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có), để Văn phòng UBND Tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh. Nội dung báo cáo định kỳ được lồng ghép thành mục riêng trong Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của địa phương; thời gian báo cáo, thời điểm chốt số liệu theo quy định về báo cáo công tác kiểm soát TTHC; biểu mẫu số liệu thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Tỉnh.

b) Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện:

– Quản lý, phân công, theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao cho nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

– Điều phối, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc giao nhiệm vụ và việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho Bưu điện tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

6. UBND cấp xã ngoài những nội dung và nhiệm vụ phối hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, còn có trách nhiệm quản lý, phân công, theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao cho nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa cấp xã; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ này theo đúng quy định.

Điều 5. Nội dung và trách nhiệm phối hợp của Bộ phận Một cửa

1. Hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết; trả kết quả giải quyết; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát thời gian làm việc, tiến độ, chất lượng xử lý công việc, thái độ, tác phong, cư xử của nhân viên Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ được giao tại Bộ phận Một cửa, định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên Bưu điện và thông báo cho Bưu điện biết; từ chối tiếp nhận hoặc chủ động đề nghị với Bưu điện cử người thay nhân viên Bưu điện vi phạm kỷ luật lao động, có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn hóa công sở, năng lực chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Phân công cụ thể công chức, viên chức trực tiếp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhân viên Bưu điện, đảm bảo công tác hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa giải quyết nhưng nay đã được giao nhiệm vụ cho nhân viên Bưu điện; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần.

5. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tập huấn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

6. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển Bưu điện, cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ xảy ra tại Bộ phận Một cửa.

Tiếp nhận, xử lý hoặc thông báo đến Bưu điện hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ; chuyển ý kiến giải trình của Bưu điện hoặc kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.

Phối hợp với Bưu điện hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi vi phạm của nhân viên Bưu điện và công khai kết quả xử lý cho tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm của nhân viên Bưu điện.

7. Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC để cung cấp cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị có TTHC tại Bộ phận Một cửa xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết.

8. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC.

9. Chủ động đề nghị Bưu điện kịp thời bố trí nhân viên Bưu điện hỗ trợ xử lý công việc khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC được giao có biến động tăng đột biến hoặc trường hợp nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ được phép vắng mặt, được nghỉ theo quy định. Đề nghị cơ quan giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện kịp thời bố trí công chức, viên chức xử lý công việc khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC có biến động tăng đột biến hoặc trường hợp nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ được phép vắng mặt, được nghỉ theo quy định, mà phía Bưu điện chưa bố trí được nhân viên Bưu điện khác để hỗ trợ xử lý công việc.

10. Chủ trì công tác bàn giao các nhiệm vụ được giao giữa Công chức Một cửa và nhân viên Bưu điện được phân công tiếp nhận nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa theo quy định.

11. Công khai tại trụ sở và trên trang tin điện tử của Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện thoại, lĩnh vực TTHC được giao của nhân viên Bưu điện được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa.

12. Chủ trì, phối hợp với Bưu điện và các cơ quan, tổ chức liên quan bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo quy định và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài (nếu cần), sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13. Phối hợp với Bưu điện:

a) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho Bưu điện.

b) Quản lý, đề nghị việc mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, bổ sung, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC.

c) Cùng các cơ quan có liên quan xử lý việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và chậm trả kết quả đối với các TTHC được giao nhiệm vụ cho Bưu điện theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

d) Bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Bưu điện được cử đến làm việc tại trụ sở Bộ phận Một cửa.

Điều 6. Nội dung và trách nhiệm phối hợp của Bưu điện Tỉnh

1. Đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao từ các Sở, ngành Tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được UBND Tỉnh quyết định.

2. Ưu tiên bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở của Bưu điện, đáp ứng tiêu chí có vị trí giao thông thuận tiện, dễ tìm, dễ nhận dạng, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC. Phối hợp với Bộ phận Một cửa thực hiện quản lý, đề nghị việc mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, bổ sung, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bố trí nhân viên Bưu điện có đủ số lượng, đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao tại Bộ phận Một cửa. Trường hợp nhân viên Bưu điện không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có mức độ hài lòng thấp thì cử nhân viên Bưu điện khác thay thế.

4. Cử nhân sự phối hợp, tham gia bộ phận quản lý, điều hành nghiệp vụ của nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa; đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

5. Có phương án dự phòng để kịp thời bố trí nhân viên Bưu điện, khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC được giao tại Bộ phận Một cửa có biến động tăng đột biến hoặc trường hợp nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ được phép vắng mặt, nghỉ theo quy định.

6. Phối hợp với Bộ phận Một cửa:

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 13, Điều 5, Quy chế này.

b) Đánh giá, nhận xét nhân viên Bưu điện về quá trình công tác tại Bộ phận Một cửa theo quy định.

c) Kịp thời xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ xảy ra tại Bộ phận Một cửa; tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với nhân viên Bưu điện được giao nhiệm vụ và thông báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Điều 7. Nội dung và trách nhiệm của nhân viên Bưu điện được giao thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

2. Thực hiện hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (trong trường hợp được UBND Tỉnh giao cho Bưu điện Tỉnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC) theo đúng quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, 20 và Khoản 1, Khoản 3, Điều 21a, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

3. Thu phí, lệ phí hồ sơ TTHC (nếu có) và nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền để quyết toán theo đúng quy định trong trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí hồ sơ TTHC (nếu có) theo đúng quy định trong trường hợp hồ sơ được nộp trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Lập Sổ theo dõi hồ sơ, Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và báo cáo, thống kê, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định.

5. Mặc đồng phục hoặc trang phục ngành, đeo thẻ nhân viên theo quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

6. Không được làm những hành vi theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Bộ phận Một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ vào nội dung Quy chế này phối hợp chặt chẽ với Bưu điện quản lý việc giao cho Bưu điện thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND Tỉnh:

a) Giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công:

– Quản lý, phân công, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao cho nhân viên Bưu điện làm việc tại Trung tâm; đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

– Điều phối, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc giao nhiệm vụ và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bưu điện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Văn phòng UBND Tỉnh định kỳ hàng quý và năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo UBND Tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được giao cho Bưu điện trên địa bàn Tỉnh.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc quyền quản lý phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh được tiếp nhận tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Văn phòng UBND Tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Văn phòng UBND Tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến nội dung Quy chế này; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password