Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1475/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổ chức khoa học công nghệ cập nhật 01/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1475/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG
Quyết định 1475/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổ chức khoa học công nghệ cập nhật 11/2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1475/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đén quy hoạch ngày 2 0 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung như sau:

1. Thành phần của Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các thành viên Hội đồng, gồm:

– Đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

– Đại diện các cơ quan, tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

– Các ủy viên phản biện: Là các chuyên gia theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực của Hội đồng.

c) Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng, gửi về Cơ quan thường trực của Hội đồng trước ngày 28 tháng 11 năm 2022.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy đị nh tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, NV, TP, NN&PTNT, CT, GTVT, XD, TN&MT, VHTT&DL, LĐTBXH, YT, GD&ĐT;
– Viện Hàn lâm KHCN VN;
– Viện Hàn lâm KHXH VN;
– Đại học Quốc gia Hà Nội;
– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
– Liên hiệp các Hội KH&KT VN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH;
– Lưu: VT, KGVX (2) Tr.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password