Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 149/QĐ-TTg 2023 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030
Quyết định 149/QĐ-TTg 2023 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cập nhật 02/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 149/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung sau đây:

1. Thành phần Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

b) Các thành viên Hội đồng gồm:

– Đại diện các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao;

– Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Điện Biên, Quảng Ninh, Đà Nng, Cà Mau, Gia Lai;

– Các thành viên là Ủy viên phản biện:

+ GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật Việt Nam, Nguyên viện trưởng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam;

+ GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tng thư ký Hội Địa lý Việt Nam;

+ GS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Giảng viên cao cấp, Đại học quốc gia Hà Nội;

+ GS.TS.Trần Ngọc Hải – Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Đại học Lâm nghiệp.

c) Các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng đúng thành phần, công văn cử người gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 28 tháng 02 năm 2023.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

a) Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: TN&MT, KH&CN, GTVT, YT, NNPTNT, KHĐT, TC, VHTT&DL, TTTT, TP, CT
, NG, CA, QP;
– UBND tỉnh/TP: Điện Biên, Quảng Ninh
, Đà Nng, Cà Mau, Gia Lai;
– Các thành viên là ủy viên phản biện (như tại Điều 1);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH KTTH, KGVX;
– Lưu: VT, K.GVX.
Q

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password