Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1525/QĐ-BGTVT 2022 công bố chuyển thành luồng đường thủy nội địa địa phương Huế cập nhật 02/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1525/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHUYỂN ĐỔI LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÀNH
Quyết định 1525/QĐ-BGTVT 2022 công bố chuyển thành luồng đường thủy nội địa địa phương Huế cập nhật 11/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1525/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CHUYỂN ĐỔI LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÀNH LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 7154/UBND-GT ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc điều chỉnh loại đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 2368/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 19 tháng 10 năm 2022 về việc chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương, gồm:

1. Tuyến ngang Phá Tam Giang (phạm vi: từ Chợ Mới đến Hà Công, từ Vĩnh Tu đến Cồn Tộc, từ Cự Lại đến Quảng Xuyên; chiều dài 9,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

2. Tuyến ngang Đầm An Truyền (phạm vi: từ bến thủy nội địa thôn Triều Thủy, xã Phú An đến bến thủy nội địa thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ; chiều dài 9,6 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp IV).

3. Tuyến ngang Đầm Cầu Hai (phạm vi: từ Đá Bạc đến Vinh Hưng, từ Đá Bạc đến Vinh Giang, từ Đá Bạc đến Vinh Hiền; từ Vinh Hiền đến Cầu Hai; chiều dài: 20 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

4. Tuyến sông Truồi (phạm vi: từ Cửa sông Truồi đến km 55+800 tuyến Phá Tam Giang; chiều dài: 7,0 km; cấp kỹ thuật hiện trạng: cấp III).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Tổ chức quản lý các hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện trình tự thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định; tổ chức tiếp nhận và thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Vụ Tài chính, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định; tổ chức bàn giao; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo quản lý các hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng được thực hiện liên tục, an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy nội địa trên tuyến luồng.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Pháp chế, Vận tải; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ: KHĐT, TC;
– Kho bạc NN Trung ương;
– Kho bạc NN tỉnh Thừa Thiên Huế;
– Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password