Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1551/QĐ-TTg 2022 sửa đổi Quyết định 2092/QĐ-TTg Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp cập nhật 01/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1551/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2092/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH
Quyết định 1551/QĐ-TTg 2022 sửa đổi Quyết định 2092/QĐ-TTg Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp cập nhật 12/2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1551/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2092/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Phó trưởng ban thường trực: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:

“4. Các ủy viên:

– Ủy viên chuyên trách;

– Ủy viên kiêm nhiệm là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó trưởng ban thường trực, Phó trưởng ban chuyên trách và các ủy viên của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các cơ quan nêu tại Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, ĐMDN (2).
NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password